عنوان :
خواص نورتابي نانو ذرات CdWO4 به كمك روش هاي محاسباتي
نويسنده اصلي :
محمد رضا ليائي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده كليه خواص هاي جذب لومينسانسي، ساختار نواري و تراز هاي انرژي مادهي CdWO4 در دو فاز نانو ساختار و تك بلور مورد مطالعه قرار گرفته است. كليا ه محاسابات در ماد پتانسايل كامال صافحات بهباود يافتاه ( FP-LAPW ( در چهارچوب نظريه تاب چگالي الكتروني ) DFT ( با در نظر گرفتن پتانسا يل تقرياب چگاالي موضعي LDA ، پتانسيل شيبي GGA و پتانسيل كامل كنندهي MBJ انجام پذيرفته است. ثابت هاي شابكه در فاز تك بلور، از طريق ورودي هاي تجربي كه توسط اطلاعات XRD بدست آمده است وارد كد شده است و هيچگونه بهينه سازي حجم بر اساس انرژي در نظر گرفته نشده است. در فاز نانو ساختار نيز از آنجايي كاه از ثابت هاي شبكه نانو ميله ها كه توسط مقادير XRD بدست آمده استفاده شاده اسات و باه دليال وجاود محدوديت هاي موجود در بهينه سازي حجم در ساختار تك ميلي در كد Wien2k بهينه سازي حجم انجاام 2 الكتارون ولات ، / نپذيرفته است. شكاف نوار انرژي بدست آمده از چگالي حالت ها براي فاز بلور در حدود 9 قبل از استفاده پتانسيل تيحيح MBJ 2 الكترون ولت بدست آمده اسات . / و براي فاز نانو ساختار در حدود 1 5 الكتارون ولات شاده اسات . كليا ه / 4 و 1 / اين مقادير بعد از اعما پتانسيل تيحيح به ترتيب در حدود 88 موارد اندازه گيري شده در هر دو فاز به خوبي با موارد تجربي با دقت خيلي خوبي سازگار است . واژه هاي كليدي: جذب لومينسانسي، نظريه تاب چگالي، ساختار نواري، نانو ساختار، تاك بلاور ، تاراز هاا ي انرژي، تقريب LDA ، شكاف انرژي، پتانسيل تيحيح MBJ
شماره ركورد :
100289
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
حالت جامد
استاد راهنما :
دكتر محسن بابامرادي - دكتر روح الله عظيمي راد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت