عنوان :
تحليل نقش ساختاري فركتال مهر بهبود سطح گلبرگهاي جانبي آرايه ها
نويسنده اصلي :
آقاسي، عليرضا
كليدواژه فارسي :
5+187 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 32 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10029
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
راشد محصل، جليل
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قرباني، اياز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت