عنوان :
ارزيابي رفتار سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي در طبقات تحت اثر حذف ستون
نويسنده اصلي :
سارا دانشور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اصطلاح خرابي پيش رونده عمدتا براي توضيح نحوه گسترش تدريجي و زنجيره‌وار خرابي موضعي برخي اعضا به بقيه سازه به كار برده مي‌شود. از آنجا كه بروز اين پديده به جامعه خسارات مالي، جاني يا امنيتي قابل توجهي وارد مي كند اهميت پيشگيري از وقوع آن علي رغم احتمال كم وقوع اين پديده انكار ناپذير است . از آنجا كه بيش تر مطالعات انجام گرفته در اين زمينه بدون در نظر گرفتن اثر محل ستون منهدم شده بوده است٬ لزوم پژوهشي با هدف بررسي اثر جانمايي حذف ستون احساس مي شود. در اين پژوهش ابتدا يك ساختمان بتن آرمه قاب خمشي مشابه سازه هاي متداول شهري ايران طراحي مي شود و سپس پتانسيل انهدام پيش رونده ساختمانهاي بتن مسلح به وسيله روش هاي تحليل سه بعدي ايين نامه اي بررسي مي شود . در روش تحليلي اثر انهدام ستون هاي كنج٬كناري و ستون هاي مياني ساختمان مورد نظر در طبقات بررسي مي شود و در نهايت تلاش مي شود تا به اثر جانمايي ستون حذف شده دست يافته شود. با بررسي نتايج تحليل ها احتمال بيش تر ايجاد خرابي پيش رونده در اثر حذف يك ستون در طبقه بالا به نسبت حذف ستون در طبقه پايين تر به دليل نبود امكان ايجاد عملكرد قابي ويرينديل بعد از حذف ستون طبقه بالا نشان داده مي شود. در ساختمان پنج طبقه مورد مطالعه تحليل ديناميكي غير خطي با نتايج تحليل استاتيكي غير خطي مقايسه شده و در صورت نياز به تقويت٬ مقاطع تيرها اصلاح شده است. بررسي نقش ستون هاي اطراف ستون حذف شده در باز توزيع نيروها و انتقال آن به قابهاي طبقات بالا از ديگر اهداف تحقيق مي‏باشد. واژه‌هاي كليدي: انهدام پيش رونده٬ سازه بتن آرمه قاب خمشي٬ آناليز غيرخطي٬ حذف ستون در طبقات٬ بازتوزيع نيرو٬ جانمايي ستون حذف شده
شماره ركورد :
100292
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر رضا عباس نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت