عنوان :
روش هاي فراكاوشي جديد براي بهينه سازي ديناميكي سازه هاي اسكلتي
نويسنده اصلي :
علي ذوالقدر
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده در پايان نامه حاضر بهينه‌يابي وزني سازه¬هاي اسكلتي بوسيله¬ي الگوريتم¬هاي فراكاوشي با در نظر گرفتن فركانس‌هاي طبيعي به عنوان قيود مسئله، مدنظر قرار گرفته است. اين دسته از مسائل بهينه¬يابي سازه¬اي با توجه به وجود فضاهاي جست¬وجوي به شدت غيرپيوسته و غيرمحدب و همچنين وجود بهينه¬هاي محلي پرتعداد چالش برانگيز تلقي شده و حل آن¬ها نيازمند استفاده از الگوريتم¬هاي كارآمد با قابليت¬هاي ويژه است. بررسي¬هاي انجام گرفته در قالب اين رساله منجر به ارائه¬ي دو الگوريتم تركيبي Democratic PSO و PSRO و يك الگوريتم فراكاوشي جديد موسوم به Tug of War Optimization شده است. مقايسه نتايج حاصل از بكارگيري اين الگوريتم¬ها با نتايج موجود نشان¬دهنده¬ي كارايي الگوريتم¬هاي ارائه شده است. واژه‌هاي كليدي: بهينه سازي؛ سازه¬هاي اسكلتي؛ خصوصيات ديناميكي؛ الگوريتم¬هاي فراكاوشي؛ قيود فركانسي؛ الگوريتم Democratic PSO؛ الگوريتم Tug or War Optimization
شماره ركورد :
100293
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
پروفسور علي كاوه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت