عنوان :
حذف همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي از خاك رس كائولن آلوده شده به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
نويسنده اصلي :
نيما صابري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با توجه به آلوده شدن خاك به آلاينده¬هاي آلي و غيرآلي به دلايل متعدد انساني و طبيعي و اهميت خاك به عنوان عضوي مهم در چرخه محيط زيست و تعذيه و حيات انسان و جانداران، محافظت از خاك امري ضروري است. همچنين زمان¬بر بودن فرآيند ايجاد خاك، موضوع پاكسازي خاك را با اهميت¬تر مي¬كند. در اين تحقيق هيدروكربن¬ آروماتيك چندحلقه¬اي فنانترن و فلزات سنگين سرب، روي و نيكل به دليل حضور فراوان در محيط خاك و خواص هم¬افزايي ويژه¬اي كه اين آلاينده¬ها دارند، به ترتيب به عنوان نماينده آلاينده¬هاي آلي و غيرآلي انتخاب شدند. در اين پژوهش، ابتدا سه خاك با درصدهاي متفاوت مادهآلي، شامل خاك OM0 با %75/6 LOI=و بدون هيوميك اسيد و دو خاك OM1 و OM2 به ترتيب با %5/10 LOI= و %13 LOI=داراي هيوميك اسيد، تهيه شده و پس از آلوده¬سازي به آلاينده¬ها در سلول الكتروكينتيك قرار گرفته و به مدت 15 روز مورد پاكسازي قرار گرفتند. به منظور بهبود فرآيند پاكسازي و افزايش راندمان حذف آلاينده¬ها، از دو روش كنترل pH مخازن و استفاده از مواد استخراج كننده استفاده شد. مواد مورد استفاده شامل دو سورفكتانت غيريوني تويين 80 و بريج 35 و يك ماده كي¬ليت كننده به نام EDTA بودند. در طول آزمايش دماي مخزن¬ها و تغييرات شدت جريان ثبت شده و در انتهاي هر آزمايش خاك هر سلول به 5 قسمت مساوي تقسيم شده و درصد رطوبت، pHو غلظت آلاينده¬ها مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع 9 سري آزمايش انجام پذيرفت. بيشترين درصد حذف فنانترن توسط محلول حاوي بريج 35 بدست آمده (61 درصد) كه مربوط به خاك OM0 (خاك بدون ماده آلي افزوده) مي¬باشد. با افزايش ماده آلي، ميزان حذف فنانترن كاهش پيدا كرده و همچنين سورفكتانت تويين 80 عملكرد بهتري از خود نشان داد. ترتيب حذف فلزات نيز روي> نيكل> سرب بوده است كه بيشترين درصد حذف فلز روي 61 درصد بوده است. كلمات كليدي:هيدروكربن آروماتيك چندحلقه¬اي، فلز سنگين، الكتروكينتيك، سورفكتانت، كنترلpH، ماده آلي
شماره ركورد :
100296
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر افسانه ملاحسيني
رشته تحصيلي :
مهندسي محيط زيست
استاد راهنما :
دكتر محسن سعيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت