عنوان :
كاليبراسيون مدلهاي خرابي در روش مكانيستيك-تجربي
نويسنده اصلي :
رامين رسولي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي اشد
چكيده :
چكيده امروزه روشهاي تجربي موجود به دليل افزايش طيفهاي بارگذاري، تنوع مصننالو و تيييرات آب و هوايي قادر به ارائه نتايج مناسب در طر روسازي براي نقاط مختلف نمي باشند ، لذا روز به روز نياز به روشهاي علميتر در طراحي روسازي افزايش مي يابد. از سوي ديگر امروزه به دليل توسعه شبكه راه ها و همچنين با افزايش هزينه احداث آن، نياز به نگهداري بيش از پيش احسننناي مي شنننود. از طرفي مكان يزم خرابيها به قدر ي پيچي ده ميباشننند كه به راحت ي قا در به پ يش بيني آنها از طر يق روابط علمي نميباشننن يم. يكي از روشهاي طر رو ساز ي كه اخيرا ارائه شده ا ست، روش طراح ي رو ساز ي مكاني ست يك-تجربي ميبا شد. روش مكانيسننتيك-تجربي داراي دو بخش ميباشنند. بخش اول اين روش قسننمت ن ري آن ميباشنند كه تنشها و كرنشهاي روسازي را تحت بارگذاري و شرايط آب و هوايي و مصالو موجود ارائه ميكند. بخش دوم اين روش ق سمت تجرب ي آن ميبا شد كه با كمك نتا يج حا صل از ق سمت اول خراب ي رو ساز ي را در طول عمر آن پيشبيني ميكند. اين روش تقريبا جوابگوي تمامي نيازهاي متخصننصننين اين زمينه ميباشنند، ولي براي اسننتفاده از آن بايد ابتدا قسننمت تجربي آن براي شننرايط مناطق مختلف كاليبره شننوند. در اين پژوهش سعي شده است كه روند كاليبراسيون اين روابط براي قسمتي از كشور ايران ارائه گردد. واژههاي كليدي: روش مكاني ست يك-تجربي، رو ساز ي انعطافپذير، كاليبرا س يون محلي، مدلهاي پيشبيني خرابي.
شماره ركورد :
100297
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
عمران - راه و ترابري
استاد راهنما :
دكتر محمود عامري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت