عنوان :
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن تلفات
نويسنده اصلي :
نقوي، حسين
كليدواژه فارسي :
ج+111 ص.، جدول، نمودار، 1+37 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10030
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
قره پتيان، گئورگ
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسينيان، سيدحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت