عنوان :
كاربرد تبديل موجك كسري گسسته در رمزنگاري چندگانه
نويسنده اصلي :
ميترا سادات طاهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پايان نامه، انتقال تصوير به عنوان كاربرد اصلي انتخاب شده است و از اين رو يك طرح رمزنگاري جديد براي امنيت چند برابر تصاوير، در طول مخابره و انتقال روي كانال ناامن پيشنهاد شده است. طرح رمزنگاري چندگانه تصوير پيشنهاد شده، توسط تبديل مو جك كسري و نگاشت هاي آشوب تحكيم شده است . فرآيند اشتراك گذاري پس از رمزنگاري همه تصاوير انجام مي شود . اين فرايند با توجه به تكنيك هاي عددي ، با ساختن يك سيستم خطي صورت مي پذيرد . نتايج تجربي و تجزيه و تحليل امنيتي، كارايي و استحكام طرح پيشنهادي را ثابت مي كند . كلمات كليدي: تبديل موجك كسري، رمزنگاري، رمزنگاري چندگانه
شماره ركورد :
100304
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
آناليز عددي
استاد راهنما :
دكتر جليل رشيدي نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت