عنوان :
طراحي استراتژي نوين كنترلي مبتني بر منطق فازي براي سيستم ترمز ضد لغزش
نويسنده اصلي :
پگاه برخورداري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده سيستم هاي ترمز ضد لغزش نقش مهمي در حفظ پايداري و ارتقاي ايمني وسايل نقليه در فرايند ترمزگيري دارند. كنترل لغزش در اين سيستم ها با استفاده از كنترل سرعت چرخ ممكن مي گردد. در فرايند كنترل سرعت چرخ ها و در نتيجه كنترل مقدار لغزش، از كنترل شيرهاي برقي به منظور كنترل فشار سيستم هاي هيدروليكي و/يا نيوماتيكي و در نتيجه توليد گشتاور ترمزي مناسب استفاده مي شود. اين پايان نامه ضمن مرور مدلسازي ديناميك سيستم ترمز، ابتدا به شناسايي بخش هيدروليك سيستم ترمز در چرخ جلو و عقب خودرو با طراحي آزمون هاي مناسب و جمع آوري داده هاي واقعي مي¬پردازد. و پس از آن به منظور تشخيص به هنگام جنس سطح جاده از يك شناساگر فازي استفاده شده است. سپس سعي شده با ارائه ايده نويني براي طراحي كنترل كننده فازي بدون نياز به اطلاع از سرعت طولي به كنترل لغزش جهت بهبود عملكرد كنترل اين سيستم بپردازد. علاوه بر ايده مطرح شده با توجه به اينكه شيرهاي برقي داراي محدوديت هاي عملكردي در فركانس تغيير وضعيت خود مي باشند، از ديگر ويژگي هاي مهم كنترل كننده پيشنهادي اين است كه سيستم كنترل وضعيت شيرهاي برقي را در حضور قيد هاي عملكردي آنها كنترل مي نمايد. اين امر سيستم كنترل را به يك سيستم كنترل با امكان پياده سازي واقعي نزديك مي¬نمايد. در اين پايان نامه با توجه به تاخير دار بودن ديناميك سيستم و همچنين حضور قيود عملكردي با هدف سرعت بخشيدن به عملكرد سيستم از كنترل كننده پيش بين سه وضعيتي با ايده ايي جديد استفاده شده است. قابل ذكر است كه به علت غير خطي بودن ديناميك سيستم ترمز در پايان به منظور بررسي و مقايسه نتايج كنترل كننده هاي طراحي شده در اين پايان نامه با كنترل كننده غير خطي، كنترل كننده مد لغزشي براي سيستم مزبور طراحي شده است. شبيه سازي هاي انجام شده عملكرد موفق سيستم هاي كنترل پيشنهادي را نشان مي¬دهند. كلمات كليدي‌: سيستم ترمز ضد لغزش، شناسايي زير سيستم هيدروليك،كنترل كننده فازي ،كنترل كننده پيش بين
شماره ركورد :
100305
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي كنترل و علائم
استاد راهنما :
دكتر بيژن معاوني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت