عنوان :
تشخيص خطاي ياتاقان موتور القايي با تركيب تجزيه ي موجك و تبديل فوريه
نويسنده اصلي :
سيد جواد حسيني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده حدود 90% موتورهاي الكتريكي را موتورهاي القايي تشكيل مي دهند. دليل اين اقبال گسترده مزاياي متعددي ست كه اين موتورها براي ما به همراه مي آورند كه شايد از مهمترين اين مزايا ساختار و كنترل ساده باشد. از اين رو اهميت اين موتورها امروزه بر هيچكس پوشيده نيست و لذا با قاطعيت مي توان گفت كه پيوستگي توليد در اغلب صنايع و سود ده بودن آن ها در گرو كاركرد صحيح و كم خطاي اين موتورها مي باشد. در ميان خطاهاي محتمل، خطاي ياتاقان، به عنوان محل اتصال بار به موتور پرشمارترين نوع خطا مي باشد ، لذا شناسايي آن مي تواند كمك شاياني به صنايع نمايد. در هر روش تشخيص چند گاموجود دارد كه از اين قرارند : انجام تست عملي، پيش پردازش يا فيلترينگ سيگنال هاي دريافتي، پردازش سيگنال و نهايتا تصميم گيري درباره ي نتايج. در اين پايان نامه اين مراحل به صورت زير انجام خواهد پذيرفت : ابتدا تست هايي نزديك به واقعيت كه مشابه اثرات رطوبت، كمبود روغن و عبور جريان الكتريكي را بر ياتاقان ايجاد مي كنند، انجام مي پذيرد. در كنار آن ها تست هاي مرسوم و روش هاي متداول ايجاد خطا نيز بكار گرفته خواهد شد. پس از آن نتايج خروجي پيش پردازش مي شوند. كار پيش پردازش به كمك فيلترينگ تطبيقي انجام خواهد پذيرفت. پس از آن به كمك تبديل موجك و تبديل فوريه ي سيگنال هاي بدست آمده،در جهت تشخيص خطا گام برداشته مي شود. واژه‌هاي كليدي:خطاي نقطه اي، خطاي گسترده، فيلتر تطبيقي، تبديل موجك، تبديل فوريه
شماره ركورد :
100306
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي راه آهن برقي
استاد راهنما :
دكتر سيد محمد موسوي گزافرودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت