عنوان :
تصحيح خطاهاي ناشي از تغيير نمود در رديابي با استفاده از آشكارسازي كانتور هدف
نويسنده اصلي :
جاماسبي، بهزاد
كليدواژه فارسي :
5+120 ص.، تصوير، نمودار، واژه نامه، 1+24 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10031
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
بهرامي، عليرضا
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
معتمدي، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت