عنوان :
بهينه سازي عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم 356A توليد شده به روش سطح شيبدار در حضور استرانسيوم و بدون استرانسيوم
نويسنده اصلي :
احسان الهياري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه فرايند هاي نيمه جامد به دليل ايجاد ساختار گلبولي به جاي دندريتي در آلياژهاي آلومينيوم توجه زيادي را به خود جلب كرده است. يكي از روش هاي فرايند نيمه جامد روش سطح شيبدار است كه در اين پژوهش براي آلياژ آلومينيوم 356A مورد استفاده قرار گرفته است. براي بررسي فرايند سطح شيبدار زواياي متفاوت سطح شيبدار در دماي فوق ذوب 635 درجه سانتي گراد مورد استفاده قرار گرفت. همچنين پارامتر ديگري كه مورد استفاده قرار گرفت افزودن بهساز Sr بود. نتايج به دست آمده بر اساس كميت هاي اندازه ذرات فاز اوليه α آلومينيوم و فاكتور شكل و همچنين اندازه سيليسيم هاي يوتكتيك آنها ارائه شد. در نتيجه شرايط بهينه دردماي فوق ذوب 635 درجه سانتي گراد به دست آمد. پس از بررسي پارامترهاي سطح شيبدار ،به بهينه سازي سيكل هاي عمليات حرارتي نمونه هاي توليد شده پرداخته شد. به همين منظور نمونه هاي بدون Sr و در حضور Sr تحت عمليات محلول سازي در دماي ثابت 540 درجه سانتي گراد و در مدت زمان هاي 0.5 و 2 و 4 ساعت قرار گرفتند. و مدت زمان 2 ساعت مدت زمان بهينه در عمليات محلول سازي به دست آمد و در ادامه در دماهاي 170 و 190 و200 پير سازي مصنوعي گرديدند . در نهايت به كمك سختي برينل سيكل هاي بهينه به ترتيب در مدت زمان هاي 6و3و1 ساعت به دست آمد كه سختي بيشينه به ترتيب 115و107و102برينل بود.
شماره ركورد :
100310
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
ريخته گري
استاد راهنما :
دكترمحمد شاهميري - دكتر محمدتقي صالحي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت