عنوان :
بررسي تأثير انجام فرايند آلومينايزينگ بر رفتار اكسيداسيوني پوشش هاي MCrAlY بر روي سوپرآلياژ پايه نيكل
نويسنده اصلي :
محمد رستمي ملومه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در سال¬هاي اخير تحقيقات گسترده¬اي در راستاي بهبود خواص پوشش¬هاي MCrAlY صورت گرفته كه از جمله¬ي اين تحقيقات، پوشش¬هاي دو لايه¬ي MCrAlYآلومينايز شده است. در تحقيق حاضر،ابتدا پوشش NiCrAlY از طريق فرايند پاشش پلاسمايي در هوا اعمال شده و سپس فرايند آلومينايزينگ به روش سمانتاسيون بسته¬اي با سه تركيب پودر متفاوت و در سه دماي 950 و 850 و 750 درجه سانتي¬گراد بر روي پوشش NiCrAlY اعمال گرديد. در دماهاي 850 و 950 درجه¬ي سانتي¬گراد زمان آلومينايزينگ 4 ساعت در نظر گرفته شده و از پودر آلياژيNi-50wt.%Al به عنوان منبع آلومينيم در مخلوط پودري استفاده گرديد. براي دماي 750 درجه¬ي سانتي¬گراد از پودر آلومينيم خالص در مخلوط پودريبهره برده شد. زمان آلومينايزينگ در دماي 750 درجه سانتي¬گراد 2 ساعت بوده و در ادامه عمليات حرارتي تحت گاز محافظ و در دماي̊C 1050 به مدت 2 ساعت صورت پذيرفت. پوشش¬هاي حاصل با استفاده از تصاوير ميكروسكپي الكتروني و آزمون تفرق اشعه ايكس مورد بررسي ريزساختاري و فازي قرار گرفته و در ادامه به مدت 100 ساعت و طي 10 سيكل 10 ساعته مورد آزمون اكسيداسيون قرار گرفتند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه انجام فرايند آلومينايزينگ در تشكيل لايه¬ي اكسيدي محافظ در سطح پوشش، مؤثر واقع شده و در بين پوشش¬هاي آلومينايز شده، پوشش آلومينايدي عمليات حرارتي شده بدليل يكنواختي پراكندگي آلومينيم در ساختار و همچنين حذف فازهاي ترد، عملكرد بهتري داشته است. همچنين بررسي سينتيكي نمودارهاي تغييرات وزن در طي آزمون اكسيداسيون نشان داد ميزان افزايش وزن براي نمونه¬هاي آلومينايز شده بسيار كم¬تر از نمونه¬ي NiCrAlY ساده است و همچنين ثابت پارابوليك براي نمونه¬هاي آلومينايز شده بين 3 تا 10 برابر كوچك¬تر از ثابت پارابوليك اكسيداسيون پوشش NiCrAlY ساده بدست آمد. واژه‌هاي كليدي:پوشش¬هاي NiCrAlY، آلومينايزينگ، آزمون اكسيداسيون
شماره ركورد :
100316
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شناسايي و انتخاب موادفلزي
استاد راهنما :
دكتر سعيد رستگاري - دكتر شمس الدين ميردامادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت