عنوان :
بررسي سنتز، خواص نوري و ريزساختاري تنگستات كلسيم CaWO4
نويسنده اصلي :
فاطمه رشيدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تنگستات كلسيم (CaWO4) يكي از اجزا مهم خانواده تنگستات¬هاي فلزات دو ظرفيتي با ساختار شلايت مي¬باشد كه به دليل خواص منحصر به فرد اين تركيب، از آن به عنوان شناساگر پرتوX، ماده سينتيلاتور و ماده ميزبان ليزر به طور گسترده استفاده شده است.در اين پژوهش سنتز، خواص نوري، كاتاليزوري، ريزساختاري و ... تنگستات كلسيم با روش رسوبي بررسي گرديد. در اين روش ذرات تنگستات كلسيم (CaWO4) و تنگستات كلسيم حاوي باريم و روي (CaWO4:Ba2+و CaWO4:Zn2+) با استفاده از مواد اوليه CaCl2، Na2WO4، BaCl2 و ZnCl2 سنتز گرديد.همچنين اثر اسيد سيتريك به عنوان يك ماده كي¬ليت كننده، بر سنتز آن بررسي شد.براي بررسي نمونه¬هاي سنتز شده، آناليزهاي مختلف فازي، حرارتي، ريزساختاري، فوتولومينسانس و فوتوكاتاليستي انجام شد. نتايج نشان داد كه مي¬توانبا روش رسوبي و بدون سورفكتانت، ذرات CaWO4 دوپ شده با روي را به صورت ذرات كروي شبيه به گل كلم توخالي سنتز نمود. علاوه براين، با دوپ روي در شبكه CaWO4، خواص فوتولومينسانس آن تغيير مي-كند به گونه¬اي كه نشر فلورسانس ذرات دوپ شده با 15درصد روي، از محدوده nm540-330به محدودهnm 630-340 انتقال مي¬يابد. با دوپ باريم در شبكه نيز، شدت نشر فلورسانس ذرات CaWO4، كاهش مي¬يابد. از نظر خواص فوتوكاتاليستي، ذرات CaWO4 دوپ شده با 15 درصد باريم و 5 درصد روي، بيشترين خاصيت فوتوكاتاليستي را در بين ساير ذرات سنتز شده دارند و ميزان تجزيه رنگ راكتيو بلو 194 توسط اين ذرات در مدت 60 دقيقه، به ترتيب 15/23 و 82/21 درصد است، درحالي كه ميزان تجزيه رنگ توسط ذرات CaWO4 خالص،08/13 درصدمي¬ باشد. در ادامه پژوهش، به منظور مقايسه، تشكيلCaWO4 با روش نمك مذاب و در محيط¬هاي نمكي LiNO3-KNO3 و Li2SO4-KNO3 به ترتيب در دماهاي C֯300 و C֯700 بررسي شد.نتايج حاكي از آن است كه تشكيل فاز بلورين CaWO4 در روش رسوبي و نمك مذاب با محيط نمكي Li2SO4-KNO3 بهتر از محيط نمكي LiNO3-KNO3 انجام شده است. واژه‌هاي كليدي:CaWO4،CaWO4:Ba2+،CaWO4:Zn2+ ، فوتولومينسانس، فوتوكاتاليست
شماره ركورد :
100319
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سراميك
استاد راهنما :
دكترحميدرضا رضايي - دكتر رحيم نقي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت