عنوان :
تخمين مكان و رهگيري جسم كوچك متحرك با استفاده از تصاوير ويدئويي
نويسنده اصلي :
ملي، سيدعلي
كليدواژه فارسي :
د+123 ص.، تصوير، نمودار، 4 + 59 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10032
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آقايي نيا، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت