عنوان :
مدل تحليل ريسك براي مساله جايابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت
نويسنده اصلي :
سيد جواد حسيني نژاد
مقطع تحصيلي :
دكتري تخصصي
چكيده :
چكيده در اين رساله، سه مدل جايابي پوشش، ميانه و جايابي و تخصيص در صفحه به صورت مدل تحليل ريسك در فضاي پيوسته معرفي مي شود. در مدل پوشش، به خاطر عدم قطعيت شعاع پوشش، درجه رضايت مشتري از شعاع پوشش با استفاده از مفهوم فازي معرفي مي شود. ريسك عدم پوشش مشتريان در اين مدل از عدم قطعيت ناشي مي شود. هزينه تاسيس به يك منطقه به فاصله يك شعاع از قبل مشخص شده تا مركز آن منطقه تخصيص مي يابد. همچنين، يك مساله جايابي پوشش دوهدفه شامل امكان پوشش توسط هر وسيله و ديگري هزينه ريسك عدم پوشش مشتريان ارائه مي شود. پس از معرفي مدل جايابي ميانه پيوسته با محدوديت ظرفيت، يك مساله جايابي و تخصيص پيوسته با محدوديت ظرفيت و هزينه ثابت ارائه مي شود. هزينه ثابت بر مبناي منطقه شامل هزينه توليد و تاسيس مي باشد. مدل ارائه شده ريسك را به صورت تقاضاهاي برآورده نشده در نظر مي گيرد. سپس، دو مدل مديريت ريسك با ارائه مفهوم درجه رضايت از هر ريسك پيشنهاد مي شود. در اين مدل ها، سه نوع ريسك مورد بررسي قرار مي گيرد: ريسك مشتري، ريسك مالي و ريسك. همچنين، بودجه به صورت يك عدد فازي درنظر گرفته مي شود. مدل هاي ارائه شده به منظور درنظرگرفتن عدم قطعيت با روش آلفا-برش حل مي شوند. سپس، يك الگوريتم كاراي سه مرحله اي Cross Entropy (CE) براي حل مدل هاي غيرخطي مختلط عدد صحيح ارائه مي شود. مرحله اول يك مساله پوشش جايابي را با ارائه تابع توزيع چندمتغيره نرمال براي مساله تصادفي متناظر حل مي كند. مرحله دوم مقادير تخصيص را با درنظرگرفتن تابع توزيع چگالي چندجمله اي به دست مي آورد و در مرحله سوم مسائل جايابي پيوسته تك تسهيلاتي حل مي شوند. يك مجموعه بزرگ داده ها با اندازه هاي مختلف براي ارزيابي عملكرد الگوريتم فراابتكاري پيشنهادي مورد استفاده قرار مي گيرد. رويكرد ارائه شده زماني كه با نرم افزار GAMS مقايسه مي شود عملكرد خوبي دارد. اين نرم افزار حل هاي بهينه را براي مسائل كوچك و حد بالا و پايين براي مسائل بزرگ ارائه مي دهد. درنهايت، يك روش تحليل ريسك بر اساس روش سطح پاسخ براي مسائل جايابي تسهيلات معرفي مي شود. روش معرفي شده مي تواند تغييرات همزمان چند پارامتر را در مدل مورد تحليل قرار دهد. واژه‌هاي كليدي: جايابي در صفحه، هزينه ثابت، مديريت ريسك، Cross Entropy (CE)، روش آلفا-برش، روش سطح پاسخ، تئوري مجموعه فازي
شماره ركورد :
100321
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيدغلامرضا جلالي نائيني
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
دكتر محمد سعيد جبل عاملي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت