عنوان :
مطالعه تأثير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
نويسنده اصلي :
نويد خيري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده ﺗﺤﻠﻴﻞ‌ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ رﺷﺪ و توسعه اﻗﺘﺼﺎدي بر اين فرض بنا نهاده شده بودند كه ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ‌را‌نﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣّﺎ اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان و سياست‌گذاران بر اين باورند كه شركت‌هاي بزرگ در كنار شركت‌هاي كوچك معني مي‌يابند و در كنار هم منجر به رشد اقتصاد ملّي كشورها مي‌شوند. به عبارت ديگر امروزه لزوم توجه به هر دو نوع از اين شركت‌ها بر هيچ كسي پوشيده نيست و موضوع مورد مناقشه درصد ميزان توجه به هر يك از اين دو دسته از شركت‌ها مي‌باشد. در اين ميان شركت‌هاي بزرگ از طريق انتقال فنآوري، اثرات جانبي و افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات، اغلب فرصت‌هاي كسب و كار جديد فراهم مي‌كنند. از ديگر سو، شركتهاي كوچك كارآفرين و نوآور از طريق كاهش هزينه‌ها و تسريع توسعه فناوري، به ايجاد مزيت‌هاي رقابتي در شركت‌هاي بزرگ به عنوان مشتريان اصلي خود در عرصه‌هاي رقابت جهاني كمك مي‌كنند. در همين راستاشومپيتر نوآوري و كارآفريني را موتور رشد و توسعه اقتصادي مي‌داند. حال در اين پژوهش به دنبال بررسي تأثير فعاليت‌هاي كارآفرينانه و ظرفيت نوآوري به صورت توأم و در سطح ملّي بر رشد اقتصادي هستيم. بدين منظور 3 مدل كاب داگلاس را براي بررسي تأثير دو متغير ظرفيت نوآوري و كارآفريني ملّي بر رشد اقتصادي در بازه زماني 2014-2011درنظر گرفتيم و با روش پانل ديتا آن‌ها را تخمين زديم.مدل اول را براي مجموع 52 كشور در حال توسعه و توسعه يافته در نظر گرفتيم. نتايج اين مدل حاكي از آن است كه ظرفيت نوآوري ملّيو كارآفريني ملّيتأثيري معني‌دار و مثبت بر رشد اقتصادي اين كشورها دارد. مدل دوم حاوي 28 كشور توسعه‌يافته نيز به نتايج مشابه مدل اوّل دست يافت و در نهايت مدل سوم حاوي 24 كشور در حال توسعه نشان داد كه ظرفيت نوآوري ملّي تأثيري معني‌دار و مثبت بر رشد اقتصادي دارد ولي كارآفريني ملّي تأثيري منفي و معني‌دار بر رشد اقتصادي اين 24 كشور در حال توسعه دارد. واژه‌هاي كليدي:كارآفريني ملّي، ظرفيت نوآوري ملّي، مدل پانل ديتا، شاخص جهاني نوآوري، شاخص ديده‌بان جهاني كارآفريني
شماره ركورد :
100322
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد شوال‌پور
رشته تحصيلي :
توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي
استاد راهنما :
دكتر نادر مهرگان - دكتر محمّد فتحيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت