عنوان :
ارزيابي عملكرد دپارتمانهاي يك سازمان پروژه محور در شرايط عدم قطعيت با تمركز بر تكنيك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
نويسنده اصلي :
اشكان جمشيدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده سنجش كارايي سازمانهاي توليدي و صنعتي و مقايسه كارايي بين واحدهاي آنها از جمله مسائل مهمي است كه امروزه در حوزه صنعت مورد توجه قرار گرفته است. سازمانهاي پروژه محور بخش عمده اي از سازمان هاي فعال در عرصه اقتصادي دنيا را به خود تخصيص داده است كه بقا و فناي آنها در گرو عملكرد گروههاي كاري آنها مي باشد. اندازه گيري عملكرد گروه هاي كاري در سازمانهاي پروژه محور موضوعي است كه در اين تحقيق بر روي آن تمركز شده است. به همين منظور مدلهاي و شيوهاي مختلف اندازه گيري عملكرد سازمانها مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت تكنيك تحليل پوششي داده ها به عنوان روشي كارا در حوزه ارزيابي عملكرد سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق اقدام به توسعه مدلي جديد در قالب مدلهاي تحليل پوششي داده ها شده است كه ابزاري قدرتمند و قابل اتكاء در اختيار سازمانها و مديران متبوع آنها قرار مي دهد كه به كمك آن مي توانند به راحتي و با اطمينان بالا نسبت به محاسبه و مقايسه كارايي دپارتمانهاي سازمان خود اقدام نمايند. در اين راستا به منظور جلوگيري از انحراف نتايج و خروجي هاي مدل در مواجه با داده هاي غير قطعي از روشهاي بهينه سازي استوار استفاده شده است تا قابليت پياده سازي مدل در سازمانهاي صنعتي ارتقاء يابد. انتخاب ورودي و خروجي هاي مدل در تكنيك تحليل پوششي داده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مدل با انتخاب شاخصهايي از استاندارد مديريت پروژه به عنوان ورودي و خروجي هاي مدل تركيبي از متدولوژي هاي تحليل پوششي داده هاي و استاندارد مديريت پروژه ايجاد شده است كه كمك شاياني به ارتقاء قابليت اطمينان مدل كرده است. در نهايت با استفاده از داده هاي واقعي پروژه هاي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا به عنوان يك سازمان پروژه محور مدل پيشنهادي اجرا و نتايج بدست آمده در خصوص محاسبه كارايي دپارتمانهاي اين سازمان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. واژه‌هاي كليدي: تحليل پوششي داده ها ، ارزيابي عملكرد دپارتمانهاي سازمانهاي پروژه محور ، شاخصهاي ارزيابي عملكرد استاندارد مديريت پروژه، بهينه سازي استوار
شماره ركورد :
100325
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيدجعفر سجادي
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
دكتر آرمين جبارزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت