عنوان :
شناسايي و اولويت بندي خدمات بانكداري اجتماعي براي پياده سازي در بانك هاي ايران
نويسنده اصلي :
عليرضا ميرزازكي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده نگرش پيدايش بانكداري اجتماعي به حدود يك قرن پيش باز مي¬گردد و همچنان در تمام نقاط جهان رو به گسترش مي¬باشد. با توجه به رويكردهاي متفاوتي كه در مقوله بانكداري اجتماعي وجود دارد تعاريف گوناگوني نيز از آن ارائه شده است. مهم¬ترين عواملي كه باعث مي¬گردد بانك¬هاي بزرگ به¬دنبال استفاده از شيوه¬هاي نوين در بانكداري باشند، به گستره خدمات قابل ارائه توسط آن شيوه و خدمات منحصر به خود كه مشتريان بانك را راضي¬تر از گذشته حفظ مي¬نمايند، باز مي¬گردد. اين پژوهش با نگاهي ويژه به مقوله بانكداري اجتماعي كه منبعث از حركت جمعي و مشاركت مردمي است سعي در شناسايي و اولويت¬بندي خدمات بانكداري اجتماعي براي پياده¬سازي در بانك¬هاي ايران دارد. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش خبرگان حوزه فناوري و بانكداري مي¬باشند، كه با در نظر گرفتن جديد بودن مقوله بانكداري اجتماعيدر ايران و پيرو آن كاهش فضاي نمونه¬گيري، تعداد نمونه آماري 8 نفر مي¬باشند. روش تحقيق براي مطالعه پژوهش حاضر كمي از نوع توصيفي پيمايشي است كه ابزار جمع¬آوري داده¬ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه بسته پاسخ بوده كه از طريق روش تصميم¬گيري چند معياره و به¬كارگيري فرآيند سلسله مراتبي با استفاده از نرم¬افزار Expert Choice و همچنين به كار گيري روش TOPSISمي¬باشد. نتايج حاصل شامل شناسايي 5 معيار، 3 نوع خدمات اصلي و 14 نوع زير خدمت در بانكداري اجتماعي و سپس اولويت¬بندي آن¬ها بر اساس معيارهاي اصلي براي پياده-سازي در بانك¬هاي ايران مي¬باشند. در پايان نيز پيشنهاداتي براي پژوهش¬هاي آتي بيان گرديده است. واژه‌هاي كليدي:بانكداري اجتماعي، تأمين مالي جمعي، بانكداري مبتني بر شبكه¬هاي اجتماعي، سرمايه¬گذاري، نوآوري باز
شماره ركورد :
100326
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد شوال پور
رشته تحصيلي :
مديريت تكنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتي
استاد راهنما :
دكتر ميرسامان پيشوايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت