عنوان :
ارائه ي مدل مفهومي رابطه ي بين توانمندسازي روانشناختي و يادگيري سازماني ( سازمان مورد مطالعه : شركت بيمه ي ايران )
نويسنده اصلي :
حسام مرادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100327
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر سيد جعفر سجادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت