عنوان :
مطالعه امكان سنجي اجراي نظام هدف¬گذاري تورم در اقتصاد ايران با استفاده از قاعده سياست¬گذاري تيلور
نويسنده اصلي :
علي ياردوست احمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده مسئله تورم يكي از مسائل مهم و داراي اولويت در هر كشوري است و تمام كشورها سعي دارند به گونه¬اي عمل كنند تا نرخ تورم پايين و باثباتي داشته باشند. يكي از سياست¬هاي تأثيرگذار بر مسئله تورم، سياست پولي است كه تحت كنترل بانك مركزي هر كشور است. براي هدايت سياست¬هاي پولي چارچوب¬هاي مختلفي وجود دارد، يكي از اين چارچوب¬ها كه براي اولين بار در دهه 1990 توسط نيوزيلند استفاده شد، نظام هدف¬گذاري تورم بود. بعد از توفيق نيوزيلند در رسيدن به تورم پايين و باثبات، كشورهاي ديگر نيز به دنبال استفاده از اين چارچوب براي هدايت سياست پولي رفتند. كشور ايران از جمله كشورهايي است كه مدت زيادي تورم بالا و دو رقمي را تجربه مي¬كند و اين امر مشكلات و تبعات اقتصادي و اجتماعي زيادي در پي داشته است بنابراين به راه حلي براي كنترل و كاهش تورم نياز دارد كه استفاده از نظام هدف¬گذاري تورم به عنوان چارچوبي براي هدايت سياست پولي براي به حداقل رساندن تورم بايستي در اين كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اين مطالعه نخست، تجارب تعدادي از كشورهاي هدف¬گذار تورم بررسي شد كه نشان از توفيق اين كشورها در كنترل تورم داشت. سپس پيش¬شر¬ط¬هاي لازم جهت اجراي نظام هدف¬گذاري تورم كه مهم-ترين آن استقلال بانك مركزي است، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه اقتصاد ايران هنوز براي اجراي نظام هدف¬گذاري تورم آمادگي لازم را ندارد و لحاظ نمودن يك مرحله¬ي گذار جهت انجام اصلاحات اقتصادي و دست¬يابي به يك سطح مطلوبي از پيش¬شرط¬ها، ضروري به نظر مي¬رسد. در نهايت با مدل برگرفته شده از قاعده تيلور به اين سؤال پرداخته شد كه آيا مي¬توان همزمان برنامه منسجمي براي كنترل تورم و توليد داشت و بررسي شد كه آيا مي¬توان نظام هدف¬گذاري تورم را در ايران اجرا كرد. براي اين منظور با استفاده از داده¬هاي سال 1352 تا سال 1392 و تكنيك¬هاي اقتصاد سنجي، ضمن بررسي ميزان توفيق يا عدم توفيق عملكرد اين نظام در گذشته ايران، امكان اجراي اين نظام براي كنترل هدفمند و همزمان تورم و توليد در ايران بررسي شد. نتايج حاصله حاكي از اين است كه در اقتصاد ايران و بر اساس قاعده تيلور براي سياست¬گذاران، انتظارات تورمي مهم¬تر از شكاف توليد بوده است و همچنين در دراز مدت نرخ تورم هدف براي اقتصاد ايران خيلي پايين و معادل 6.9 درصد برآورد شده است. واژه‌هاي كليدي: هدفگذاري تورم، مدل¬سازي اقتصاد سنجي، تورم، استقلال بانك مركزي، سياست¬هاي پولي، قاعده سياست¬گذاري تيلور
شماره ركورد :
100328
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر عطاء¬الله رفيعي آتاني
رشته تحصيلي :
صنايع توسعه اقتصادي و برنامه¬ريزي
استاد راهنما :
دكتر سعيد ميرزامحمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت