عنوان :
روشي جهت تخمين كانال و آشكارسازي سيگنال در سيستم هاي MIMO-OFDM
نويسنده اصلي :
نصرتي، مصطفي
كليدواژه فارسي :
يازده+102 ص.، جدول، نمودار، واژه نامه، 54 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10033
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
قرباني، اياز
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
امين داور، حميدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت