عنوان :
توسعه مدل بحران جهت تامين و حمل‌و‌نقل با درنظر گرفتن تامين كنندگان خارجي به صورت مدل‌هاي بازي غيرقطعي
نويسنده اصلي :
الهه حسيني ايرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با وجود پيشرفتهاي عظيم بشر در علوم مختلف، پيش بيني رخ‌دادن زلزله هم‌چنان امري دور از دسترس مي‌باشد. از اين رو آمادگي در برابر رخ دادن اين بحران طبيعي ضروري مي‌باشد. از طرفي، نگاهي گذرا به آمار خسارات و تلفات ناشي از زلزله نشان مي‌دهد كه با وجود پيشرفت‌هايي كه تاكنون در مديريت بحران حاصل شده‌است مديريت شرايط بحراني پس از زلزله هم‌چنان كاستي‌هايي دارد. در شرايط بحراني پس از رخ دادن زلزله تامين كنندگان محلي و كشورهاي متعددي درصدد ياري رساندن به كشور آسيب ديده با ارسال كالاهاي امدادي خواهند بود. اين تامين كنندگان به دنبال كمينه نمودن هزينه‌هاي حمل و نقل كالاهاي امدادي مي‌باشند. از طرفي كشور آسيب ديده به دنبال حداقل نمودن تقاضاي ارضا نشده در نقاط بحران زده مي‌باشد. براي مدل‌سازي چنين شرايطي از مدل‌سازي دوسطحي استفاده شده است. كشور بحران زده در سطح اول تصميم‌گيري متغيرهاي تصميم توزيع كالاهاي امدادي از انبارها به نقاط تقاضا و تامين كنندگان در سطح دوم تصميم گيري متغيرهاي تصميم مربوط به رساندن كالاهاي امداي به انبارها را كنترل مي‌نمايند. هم‌چنين مدل ارائه شده به صورت چند دوره‌اي بوده و در دوره‌هاي زماني بحراني پس از رخ دادن زلزله برنامه مسيريابي براي حركت وسايل نقليه را به دست مي‌دهد. در ادامه يك مدل غيرقطعي مبتني بر سناريو بر اساس مدل اوليه توسعه داده شده است. در اين پايان نامه به منظور حل مدل‌هاي دوسطحي از روش برنامه‌ريزي فازي آرماني استفاده شده است. در نهايت دو مدل دوسطحي قطعي و غيرقطعي براي زلزله احتمالي شهر تهران در منطقه يك شهرداري توسعه داده شده و نتايج حاصل از اين دو مدل ارائه شده‌است. واژه‌هاي كليدي:مديريت بحران، برنامه‌ريزي چندسطحي، بازي استكلبرگ، بهينه‌سازي تحت شرايط عدم قطعيت
شماره ركورد :
100330
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مصطفي جعفري - مهندس سحرناز مهراني
رشته تحصيلي :
سيستم‌هاي اقتصادي-اجتماعي
استاد راهنما :
دكتر كامران شهانقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت