عنوان :
شناسايي عوامل مؤثربر كسب فناوري رايانش ابري در سازمان‌ها
نويسنده اصلي :
ندا فياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: بسياري از نرم‌افزارها و سيستم‌هايذخيره‌سازي اطلاعات در كاربردهاي مختلف نياز به اجرا بر روييك محيط سخت‌افزاريباقابليتتوسعه‌پذيري و دسترس‌پذيري بالا را دارند. لذا با يكپارچه كردن منابع اختصاص داده‌شده به خدمات مختلف و پياده‌سازيآن‌ها به كمك ساختار رايانش ابريمي‌توانكارايي و راندمان استفاده از منابع سيستم و ميزان در دسترس بودن خدمات اجرا شده بر روي سرورها را افزايش داد. رايانش ابري متكي بر فناوريمجازي‌سازي است. مجازي‌سازييكي از ايده‌هايمؤثر و مفيد در راستاي افزايش بهره‌وريسيستم‌هايسخت‌افزاري و نرم‌افزاري بوده و به عنوان يك فناوري جديد مطرح مي‌باشد كه امكان تجميع و يكپارچگي منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مختلف را فراهم نموده و آن‌ها را براي اجراي وظايف مختلف آماده مي‌سازد، به طوري كه همه كاربران احساس دسترسي به محيط‌هاي اختصاصي خود را دارند. از طرف ديگر،اكتساب فناوري به عنوان ابزاري حياتي جهت دستيابي به رقابت‌پذيريبين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه، از اهميت روزافزوني در فرآيند توسعه سازمان‌ها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارت‌ها و فناوري‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلندمدت سازمان‌ها اطمينان حاصل نمود. شناسايي فرآيند اكتساب فناوري و عوامل مؤثر بر آن و همچنين ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي جذب فناوري اكتساب شده، از اهميت اساسي برخوردار است. از اين رو لازم است كه با ايجاد يك ساختار مشخص و هدفمند براي اكتساب فناوري و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبه‌هاي مختلف آن، از اثربخش بودن اكتساب فناوري انجام شده اطمينان حاصل نمود. روش‌هاي مختلفي براي اكتساب فناوري و همكاري فناورانه وجود دارد كه با توجه به نوع نياز سازمان و محتواي فناوريرايانش ابري بعضي از اين روش‌ها كاراتر و اثربخش‌تر خواهد بود. اين پژوهش عوامل مؤثربر كسب فناوري رايانش ابري در شركت مديريت شبكه برق ايران را ارائهمي‌دهد. به منظور شناسايي عوامل مؤثر، يك تحقيق كيفي از طريق تنظيم پرسشنامه و توزيع آن در ميان مديران و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات انجام شده است. بعد از تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه، عوامل اثرگذار شناسايي شده‌اند. در ادامه با استفاده از ساختار سلسله مراتبي AHPرتبه بندي ميان عوامل انجام شده و مهم‌ترين عوامل مؤثر در كسب فناوري رايانش ابري در شركت مديريت شبكه برق ايران شناسايي شده‌اند. مهم‌ترينيافته‌هاياين پژوهش عبارت‌اند از: • از ميان 28 عامل كه در اين پژوهش مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است، نتايج نشان مي‌دهد كه 7 عامل در كسب فناوري رايانش ابري در شركت مديريت شبكه برق ايران مؤثرتر است. • عوامل مديريت و منابع انساني، بيشترين اهميت و تأثير را در ميان عوامل ديگر بر به‌كارگيري فناوري رايانش ابري در شركت مديريت شبكه برق ايران داشته‌اند. واژگان كليدي: اكتساب فناوري، رايانش ابري، مديريت،توسعه، شبكه برق
شماره ركورد :
100331
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكترمحمدعلي شفيعا
رشته تحصيلي :
مديريت تكنولوژي - استراتژي توسعه صنعتي
استاد راهنما :
دكترمحمدفتحيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت