عنوان :
افزايش خلوص كنسانتره ولفراميت حاصل از جدايش ثقلي با استفاده از عمليات فلوتاسيون معكوس و انحلال شيميايي
نويسنده اصلي :
جلال عباسي چرمهيني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تغليظ و پرعيار سازي يكي از مهمترين مراحل استخراج تنگستن از سنگ معدن است و بر حسب نوع كانسنگ, شامل مراحل متفاوتي, همچون روش هاي ثقلي, فلوتاسيون, جدايش مغناطيسي, اسيد شويي و.. مي باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از ميز لرزان و فلوتاسيون كانسنگ تغليظ و پرعيارسازي شد.در ادامه جهت تسهيل انحلال كنسانتره حاصل تشويه شد و در نهايت با استفاده از انحلال ناخالصي هاي عمده تا حد امكان حذف شد.. در فرايند فلوتاسيون با استفاده از طراحي آزمايش تاثير سه متغير غلظت كلكتور, غلظت بازداشت كننده وpH بر بازيابي سه كاني كالكوپيريت, پيريت و كوارتز بررسي شد. در فرايند انحلال نيز با بهره گيري از طراحي آزمايش, تاثير سه متغير غلظت اسيد, دما و زمان انحلال بر ميزان بازيابي آهن و مس مورد بررسي قرار گرفت. با انجام سه مرحله ميز لرزان عيار تنگستن به 25% افزايش يافت. در فرايند فلوتاسيون و در شرايط بهينه بازيابي كاني هاي كالكوپيريت, پيريت و كوارتز به ترتيب بيش از 80, 90 و 60% حاصل شد. عيار تنگستن پس از فلوتاسيون به 32% افزايش يافت. با انجام عمليات تشويه كاني هاي كلريدي و كربناتي مس به كاني اكسيدي استحاله يافت و گوگرد موجود به 1/0 مقدار كاهش يافت و عيار تنگستن به 34% رسيد. با انجام عمليات انحلال با اسيد سولفوريك, در شرايط بهينه بازيابي مس و آهن از كنسانتره به ترتيب به بيش از 90 و 75% رسيد. واژه‌هاي كليدي: كنسانتره تنگستن, فلوتاسيون, انحلال شيميايي, طراحي آزمايش.
شماره ركورد :
100332
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر حميدرضا صميم بني هاشم
رشته تحصيلي :
مواد گرايش استخراج فلزات
استاد راهنما :
دكتر محمدرضا ابوطالبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت