عنوان :
مطالعه جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي در نانوحلقه هاي كوانتومي با هندسه هاي غيردايره اي در حضور ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي
نويسنده اصلي :
محبوبه اميدي
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده پديده¬هاي تداخلي نظير اثر آهارونف-بوهم و جريان پايا در حلقه¬هاي كوانتومي كه اندازه آن¬ها قابل مقايسه با طول همدوسي فاز است ظاهر مي¬شود. همدوسي فاز در صورت وجود بي¬نظمي و برهم¬كنش الكترون-فونون از بين مي¬رود. در فرآيند ساخت، امكان ساخت حلقه¬هاي با هندسه¬ي دايره¬اي كامل وجود ندارد. بنابراين در اين رساله به بررسي جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي در حلقه¬هاي كوانتومي با هندسه¬هاي غيردايره¬اي درحضور برهم¬كنش¬هاي اسپين-مدار راشبا، الكترون-فونون و الكترون-الكترون پرداخته شده است. جريان پايا و نفوذپذيري مغناطيسي برحسب قدرت راشبا در حلقه كوانتومي بيضي¬شكل در حضور برهم¬كنش اسپين-مدار راشبا و ميدان مغناطيسي بين مقادير مثبت و منفي تغيير مي¬كند. دوره تناوب نوسانات آهارونف-بوهم به خروج از مركز بيضي، تعداد جايگاه¬ها در هر كانال (هر حلقه از M حلقه يك بعدي كه كانال ناميده مي¬شوند تشكيل شده است)، پرشدگي سطوح انرژي و به سطحي كه ميدان مغناطيسي به آن اعمال مي¬شود وابسته است. از نتايج كاربردي آن مي¬توان به كنترل علامت نفوذپذيري مغناطيسي با استفاده از ميدان¬هاي الكتريكي و مغناطيسي اشاره كرد. در حلقه¬هاي كوانتومي گرافيني شش ضلعي با لبه¬هاي دسته مبلي مي¬توان اثرات منفي برهم¬كنش اسپين-مدار راشبا و زيمان را با ايجاد تهي¬جاي¬هاي كاتوره¬اي جبران كرد. برخلاف برهم¬كنش الكترون-فونون كه تأثير بسزايي بر طول همدوسي دارد، برهم¬كنش الكترون-الكترون بر جريان پايا تأثير قابل ملاحظه¬اي ندارد. درحلقه كوانتومي يك بعدي با پايه تك اتمي و دواتمي با استفاده از مدل ساده¬اي نشان داده شده است كه برهم¬كنش الكترون-فونون و همچنين بي¬نظمي باعث كاهش جريان به ميزان قابل توجهي مي¬شود. در حلقه كوانتومي گرافيني شش ضلعي با لبه¬هاي دسته مبلي به دليل تقارن الكترون-حفره و كوچكي انرژي فونون¬ها در مقايسه با انرژي جنبشي الكترون¬ها، برهم¬كنش الكترون-فونون بر جريان پايا حتي در دماي اتاق اثر ناچيزي دارد. به همين دليل حلقه¬هاي گرافيني مي¬توانند در كاربردهاي عملي به صورت گسترده¬تري استفاده شوند. از جمله كاربردها كه در بخش پاياني به آن پرداخته مي¬شود استفاده از حلقه كوانتومي گرافيني به عنوان حسگر مولكول¬هاي گازي NO، CO، CO2 و NH3 است. واژه‌هاي كليدي: حلقه كوانتومي، برهم¬كنش اسپين-مدار راشبا، برهم¬كنش الكترون-الكترون، برهم¬كنش الكترون-فونون، گرافين، حسگر، مدل هابارد.
شماره ركورد :
100335
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
حالت جامد
استاد راهنما :
دكتر سيد ادريس فيض آبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت