عنوان :
اسپينترونيك در شبكه ي نانــوحلقه هاي كوانتومي با پايه ي گرافين در حضور اثر راشبا
نويسنده اصلي :
سمانه خزائي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پژوهش به بررسي اسپينترونيك در شبكه¬ي نانو حلقه¬هاي كوانتومي با پايه¬ي گرافين در حضور اثر اسپين مدار راشبا مي¬پردازيم. پس از محاسبه¬ي ترابرد وابسته به اسپين بر پايه¬ي روش تابع گرين و رهيافت لاندائر، در مورد نقش موثر ميدان مغناطيسي و اثر راشبا در شكستن تقارن واروني زمان بررسي-هايي صورت پذيرفته است و پس از آن با تغيير خواص و مكان رابط¬هاي چپ و راست بر لزوم بر هم زدن تقارن فضايي در حضور اثر راشبا و حضور ميدان مغناطيسي براي مشاهده¬ي چرخش متفاوت اسپيني تاكيد شده است. در يك بررسي كامل¬تر به جهت وارد كردن پارامترهاي كنترلي در حلقه¬ها، از شبكه¬اي از حلقه¬هاي كوانتومي گرافيني استفاده شده است. حضور ميدان مغناطيسي و اثر راشبا به طور همزمان براي از بين بردن تقارن¬هاي فضايي و مشاهده¬ي قطبش اسپيني الزامي است؛ اين بدان معناست كه در صورتي¬ كه اثر راشبا و يا ميدان مغناطيسي هر كدام به تنهايي به سيستم اعمال شوند، قطبشي در سيستم مشاهده نخواهد شد. واژه‌هاي كليدي:اسپينترونيك، نانو حلقه¬هاي گرافيني، اثر راشبا، تابع گرين
شماره ركورد :
100336
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
حالت جامد
استاد راهنما :
دكتر ادريس فيض آبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت