عنوان :
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه چدن با استفاده از روش طيف سنجي فروشكست القايي ليزري
نويسنده اصلي :
مريم زند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تكنيك LIBS يكي از روش¬هاي اسپكتروسكوپي گسيل القايي مي¬باشد كه از پلاسماي ايجاد شده توسط ليزر به عنوان منبعي از ذرات داغ بخار، نمونه¬هاي اتمي يا برانگيخته شده استفاده مي¬نمايد. در اين روش، مكان خطوط طيفي معرف عناصر سازنده¬ي ماده¬ي هدف و شدت خطوط تابشي برآوردي از آناليزهاي كمي نمونه را فراهم مي¬سازد. در اين پژوهش سعي داريم تا روش طيف¬سنجي فروشكست القايي ليزري (LIBS) را براي نمونه¬ي چدن به¬كار گيريم. اين روش با استفاده از طيف¬سنجي پلاسماي توليد شده توسط ليزر پر توان پالسي، به تشخيص عناصر مي¬پردازد. همچنين سعي مي¬شود با استفاده از طيف¬سنجي نشري، عناصر موجود در چدن تشخيص داده شود و مشخصات ترموديناميكي پلاسما از قبيل دماي تحريكي تعادلي و چگالي الكترون¬هاي موجود شناسايي شوند. نتايج آزمايش نشان مي¬دهد كه عنصر اصلي آهن مي¬باشد و با استفاده از معادلات حاكم بر ديناميك پلاسما، چگالي الكترون¬ها و دماي پلاسما محاسبه مي¬شود. واژه‌هاي كليدي: طيف¬سنجي فروشكست القايي ليزري، چدن، بازتركيب، تابش برم¬اشترالانگ، اسپكتروسكوپي فروشكست القاييده¬ي ليزري.
شماره ركورد :
100337
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
اتمي و مولكولي
استاد راهنما :
دكتر اسماعيل اسلامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت