عنوان :
بررسي ترابرد بار در شبكه يك بعدي نانوحلقه هاي كوانتومي با پايه گرافين در حضور ميدان مغناطيسي
نويسنده اصلي :
فاطمه خالق پرست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين رساله ترابرد بار را در شبكه يك بعدي از نانو حلقه¬هاي گرافيني با استفاده از روش تابع گرين تعادلي را مورد مطالعه قرار داده¬ايم. به طور ويژه اثرات شعاع حلقه¬ها، بي نظمي ناشي از حضور ناخالصي در سيستم و اثرات ناشي از ميدان مغناطيسي روي ترابرد بار مورد توجه قرار گرفته است. نتايج نشان مي-دهد كه افزايش شعاع حلقه¬ها يا افزودن ناخالصي بور به سيستم منجر به كاهش جريان الكتريكي مي¬شود. علاوه بر آن توسط اعمال ميدان¬مغناطيسي به مركز حلقه¬ها مي¬توان جريان الكتريكي سيستم را كنترل نمود. واژه‌هاي كليدي:شبكه يك بعدي، روش تابع گرين تعادلي، نانو حلقه كوانتومي گرافيني، ميدان مغناطيسي
شماره ركورد :
100339
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
حالت جامد
استاد راهنما :
دكتر ادريس فيض آبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت