عنوان :
شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاهيزد با ارائه يك الگوريتم جديد و با استفاده از آزمايش در حين كار
نويسنده اصلي :
قهرماني، اسماعيل
كليدواژه فارسي :
ح+148 ص، تصوير، جدول، نمودار، 16+59 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10034
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كراري، مهدي , منهاج، محمدباقر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت