عنوان :
حل مساله ي معكوس تشخيص آسيب در سازه ها با استفاده از اطلاعات محدود مودال
نويسنده اصلي :
سيد علي حسيني رحيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تحقيقات بر روي شناسايي آسيب بر مبناي اطلاعات ارتعاشي در چند سال گذشته افزايش يافته است. ايدهي اسيياسييي اين رو ها بدينگونه ميباشييد كه پارامترهاي مودال )ب صييوص فركان ، شييكك مودي و ميرايي مودال( تابعي از خواص فيزيكي سازه )جرم، ميرايي و س تي( هستند. بنابراين تغيير در خواص فيزيكي سبب تغييرات قابك شناسايي در ويژگيهاي مودال سازه ميشود. بطور كلي رو هاي ت ش يص خرابي د ر سازه ها شامك دو مرحله كلي ا ست. مرحلهي اول شامك انت اب و است راج مش صه هاي حساس به خرابي در سازه مي باشد كه از داده هاي اندازهگيري شده از پاسخ ديناميكي سازه است راج ميشود. در اين مرحله دادههايي كه از سنسورهاي موجود بر روي سازه بدست آمده با يكدينر تركيب شده و سپ با ا ستفاده النوريتم هاي بهينه سازي و يا آماري تحليك مي شوند. در مرحله ي بعد يك النوي مناسيييب براي مجموعه اي از دادهها جهت تشييي يص خرابي به كار مي رود. اين النوها در رو هاي ا ستاتيكي عمدتا بر پايه ي اندازهگيري كرنش و جابجايي سازه و در رو هاي ديناميكي بر پايهي اندازهگيري كرنش ، جابجايي و شتاب استوارند. در اين پاياننامه روشي جديد براي تش يص محك و تعيين شدت آسيب در ساز هها بر اساس پاسخ سازه در حوزهي فركان با اسييتفاه از بهينهسييازي ارا ه گرديده اسييت. به منحور حداقك سييازي تابع خطا از النوريتم شيرمورچه جهت حك مساله ي بهينهسازي استف اده شده است. همچنين براي ارزيابي رو ارا ه ش ده از سه مثال عددي شامك تير ساده، قاب بر شي و خرپا استفاده شده است. نتايج براي سناريوهاي م تلف آ سيب شييامك وجود يك و چند عضييو آسيييب ديده در حالتهاي با و بدون نوفه ارا ه گرديده اسييت. نتايج حاكي از عملكرد منا سب رو ارا ه شده در شنا سايي محك و شدت آ سيب در سازه هاي مهند سي حتي در صورت وجود نوفههايي با شدت بالا است. واژههاي كليدي: شييناسييايي محك و شييدت آسيييب، پارامترهاي مودال، النوريتم شيييرمورچه، تابع هدس، سازههاي مهندسي
شماره ركورد :
100343
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيد علي سيد رزاقي
رشته تحصيلي :
زلزله
استاد راهنما :
دكتر غلامرضا قدرتي اميري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت