عنوان :
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
نويسنده اصلي :
اردلان مره‌صدق
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در بسياري از سازه‌ها و قطعات مهندسي، ترك‌هايي با ابعاد مختلف ايجاد شده و رشد مي‌نمايند. تحت بارگذاري متناوب، آسيب‌هاي ناشي از خستگي عامل اصلي خرابي در اغلب قطعات صنعتي مي‌باشد كه سبب كاهش عمر خستگي و استحكام آن‌ها مي‌شود. كاهش دادن نرخ رشد ترك و رساندن آن به سطحي قابل قبول، روشي اقتصادي در مواجهه با ترك‌هاي خستگي است كه هزينه‌ها را كاهش داده و اثرات جانبي بر ساير اجزا ندارد. در اين پژوهش استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك بررسي مي‌شود. دندانه‌گذاري در ورق‌ها سبب ايجاد تنش‌هاي پسماند داخل و اطراف ناحيه پلاستيك تغيير شكل يافته مي‌شود. اين تنش پسماند مانع رشد ترك مي‌شود و شكست را به تأخير مي‌اندازد. كاربرد روش دندانه‌گذاري بسته به محل دندانه‌گذاري به دو شيوه مختلف انجام مي‌شود؛ دندانه‌گذاري در نوك ترك و جناحين ترك. هدف از انجام اين پايان‌نامه بررسي روش ايجاد دندانه‌گذاري براي مهار رشد ترك در بارگذاري خستگي مي‌باشد. با انجام آزمون‌هاي خستگي به بررسي موقعيت و آرايش محل دندانه‌گذاري و همچنين مقايسه دو شيوه استفاده از دندانه‌گذاري پرداخته شده است. علاوه بر اين‌ها با تلفيق دندانه‌گذاري در نوك و جناح ترك، شيوه‌اي جديد از اين روش مورد بررسي قرار گرفته است.دندانه‌گذاري در طرفين ترك حتي در حالتي كه دندانه‌گذاري در پشت ترك انجام شده است، نسبت به دندانه‌گذاري در نوك ترك مؤثرتر است و افزايش عمر بيشتري را نتيجه مي‌دهد. دندانه‌گذاري در جلوي ترك، تأثيرگذاري بيشتري در افزايش عمر خستگي دارد. كمترين اثر مربوط به دندانه‌گذاري در پشت ترك است. با انجام سه دندانه‌گذاري در نوك و طرفين ترك، در فاصله‌اي جلوتر ازنوك ترك بيشترين افزايش عمر در قطعات ترك‌دار مشاهده شده است. در اين حالت نسبت به نمونه دندانه‌گذاري نشده تقريباٌ 7 برابر افزايش عمر مشاهده شده است. واژه‌هاي كليدي: رشد ترك خستگي، مهار رشد ترك خستگي، افزايش عمر خستگي، دندانه‌گذاري.
شماره ركورد :
100347
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي هوافضا - سازه‌هاي هوايي
استاد راهنما :
دكتر مجيدرضا آيت اللهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت