عنوان :
بررسي رگ مصنوعي ساخته شده از مواد هدفمند (FGBM)
نويسنده اصلي :
ميلاد سليمي بني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پروژه، هندسه، ضخامت سه لايه‌اي مركب و شرايط فشار خون در قسمت صعودي رگ واقعي آئورت در دو نرم افزار المان‌محدود مدل‌سازي شده و جابجايي شعاعي، محوري تنش شعاعي، فون مايزز و پيراموني رگ بدست آمده است. پس از اعتبار سنجي شبيه‌سازي‌هاي انجام شده با نتايج كدنويسي، از سه ماده مصنوعي موجود و متداول براي ساخت رگ‌هاي مصنوعي جهت طراحي مواد هدفمند با ضرايب ناهمگني مختلف استفاده شد. پس از شبيه‌سازي مواد هدفمند تواني، مواد همگن و يك ماده هدفمند دوطرفه در نرم افزار بصورت جامد-سيال و سپس مدل‌سازي سيال با فشار متغير با زمان و مكان و تحليل آنها در هر دو حالت، شاخصه‌هاي پاسخ براي مقادير مختلف ناهمگني محاسبه و با رفتار رگ واقعي مقايسه شد. براي هر شاخص رفتار، نزديك‌ترين ماده هدفمند معرفي شد اما براي ارضاي توامان همه شاخص‌ها، استفاده از ماده هدفمند دو طرفه پيشنهاد شده است. واژه‌هاي كليدي:ماده هدفمند، روش ديفرانسيل مربعات، روش تنش برشي مرتبه اول، تحليل جامد-سيال
شماره ركورد :
100348
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي كاربردي
استاد راهنما :
دكتر مجيدرضا آيت الهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت