عنوان :
فرآيند مطالعات تجربي طراحي شده براي ارزيابي سطوح با پوشش سوپرآبگريز
نويسنده اصلي :
مصطفي شمسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده يكي از روش هاي كاهش درگ 1 ، پوشش دهي سطوح و تبديل آنها به سطوح سوپرآبگريز 2 مي باشدبراي رسيدن به سطوح سوپرآبگريز پارامترهاي موثري از جمله دما،رطوبت نسبي،رطوبت مطلق،نوع گاز،سرعت و نوع جريان گاز و...ايفاي نقش مي كنند .با توجه به اهميت و كاربرد گسترده اين سطوح ، ارزيابي هر يك از پارامترهاي موثر در مراحل ساخت سطوح سوپر آبگريز مي تواند در دست يابي به سطوحي با كيفيت بيشتر كمك قابل توجهي داشته باشد. در كار پيش رو مطالعات تجربي به چهار بخش تقسيم شد، در بخش اول فاكتور هاي موثر در مراحل ساخت سطوح سوپرآبگريز به دو روش فاز بخار و غوطه وري شناسايي شد،در بخش دوم مطالعات تجربي، آزمايشات طراحي شده ايي براي ارزيابي نقش هر فاكتور در روش فاز بخار انجام شد، نتايج در اين بخش نشان مي دهد كه دما و رطوبت در مرحله پوشش دهي از اهميت خاصي برخوردار است،در بخش سوم به طراحي و ساخت محفظه پوشش دهي جهت سوپرآبگريز كردن پودر پرداخته شد،و در بخش چهارم ،پودر سوپرآبگريز به دو روش غوطه وري و فاز بخار) با استفاده از محفظه ساخته شده(، توليد و كيفيت پودر هاي توليد شده در هر دو روش مقايسه شد، نتايج در اين بخش نشان مي دهد كه روش فاز بخار كه روش ساده تري است مي تواند جايگزين روش غوطه وري در توليد پودر هاي سوپرآبگريز شود. واژههاي كليدي: سوپرآبگريزي ، آزمايش ، پودر ،رسوب دهي فاز بخار،غوطه وري
شماره ركورد :
100349
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر نوروز محمد نوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت