عنوان :
ساختار عصبي با يادگيري بيزين و كاربرد آن در مسائل پيش بيني ﴿شرايط خاص﴾
نويسنده اصلي :
مهدوي مزده، نريمان
كليدواژه فارسي :
5+148 ص.، جدول، نمودار، 2+91 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10035
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
منهاج، محمدباقر , دوست محمدي، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت