عنوان :
مركز تحقيقاتي سرطان با رويكرد هنر درماني
نويسنده اصلي :
گل بهار نوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين رساله در پنج فصل تدوين گرديده است. فصل اول با عنوان مقدمه، به بيان مسئله و رويكرد طراحي، اهميت و ضرورت موضوع، اهداف، فرضيات و روش تحقيق مي پردازد. فصل دوم مروري بر ادبيات موضوع مي باشد. فصل سوم به بررسي و راهكارهاي مربوط به رويكرد طراحي اين پژوهش مي پردازد. پس از مطالعه جامع در مورد موضوع و رويكرد پروژه، در فصل چهارم به بررسي چند نمونه داخلي و خارجي پرداخته مي شود و در نهايت در فصل پنجم به ارائه برنامه فيزيكي، مطالعات بستر طرح، فرآيند و مدارك طراحي اختصاص داده شده است.
شماره ركورد :
100352
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
دكتر يزدانفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت