عنوان :
مدل سازي و شناسايي متغيرهاي پديده لغزش و جدايش همزمان در اتصالات با سطح تماس گسترده
نويسنده اصلي :
محسن محمدعلي
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده هدف از اين رسالهارائهيك مدل جديد براي تماس است. اين مدل گسترده بوده و مي¬بايستلغزش و جدايش به همراه ميرائي حاصل از آنها را مدل سازينمايد. اين مدل بايد توانايي در نظر گرفتن اثرات متقابل لغزش و جدايش را بر روي يكديگر داشتهباشد. همچنين اين مدل بايد حجم محاسباتي و تعداد پارامترهاي كمي داشته باشد تا بتوان از آن در مدل سازي¬هاي ديناميكي و فرآيند شناسايي استفاده نمود. تجمع ويژگي-هايي ياد شده در هيچ يك از مدل¬هاي تماس ارائه شده تا كنون وجود ندارد. در راستاي ارائه چنين مدلي، در اين رساله ابتدا به اهميت و تازگي بررسي تماس به صورت گسترده با در نظر گرفتن لغزش و جدايش به همراه ميرائي حاصل از آنها پرداخته شده است. در ادامه با بيان نواقص مدل¬هاي موجود و تركيبشان در راستاي پيشرفت آنها مدلي گسترده از اتصال پيشنهاد گرديده است.مدل پيشنهادي داراي شش پارامتر براي مدل سازي حلقه¬هاي هيسترزيس در راستاي عمودي و افقي به صورت پيوسته با حفظ وابستگي آنها به فشار عمودي است. به منظور بررسي صحت و قابليت مدل ارائه شده، سازه¬اي مناسب، داراي يك اتصال، ساخته شده كه در صورت تحريك، لغزش و جدايش در اتصال آن روي داده و سازه رفتاري غير خطي از خود نشان مي¬دهد. سازه در نقطه¬اي مناسب تحريك شده و پاسخ آن در حالت ماندگار در سطوح مختلف تحريك ثبت شده است. سپس سازه فوق به كمك مدل تماس ارائه شده شبيه سازي شده، پارامترهاي مدل تماس شناسايي و پاسخ مدل و سازه تحت آزمون با يكديگر مقايسه شده است. در انتها از اين مدل به منظور پيش گويي رفتار سازه نيز استفاده شده است.در راستاي رسيدن به اين نتايج، ابتدا تاثيرات محرك الكترومغناطيسي (كه عموما براي تحريك سازه¬ها به كار مي¬رود) بر روي پاسخ سازه تحت آزمون بررسي شده است. با استفاده از نتايج اين مطالعه نقطه مناسب براي تحريك سازه انتخاب و تاثيرات محرك نيز در مدل گنجانده شده¬است. سپس به منظور اطمينان از اينكه ارتعاشات ايجاد شده در سازه تحت آزمون در هارمونيك¬هاي بالاتر فقط در اثر رفتار غير خطي تماس است، يك كنترلر براي محرك طراحي و پياده سازي شده¬است. در انتها به منظور بدست آوردن پاسخ ماندگار مدل شبيه سازي شده و شناسايي پارامترهاي آن، با هدف حداقل سازي حجم محاسبات، يك روش كاهش مرتبه مدل بر پايه هارمونيك بالانس ارائه شده است. كلمات كليدي: مدل گسترده تماس، لغزش و جدايش، فشار عمودي، كاهش مرتبه مدل.
شماره ركورد :
100354
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي كاربردي
استاد راهنما :
دكتر حميد احمديان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت