عنوان :
ارزيابي فناوري مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك براي تأمين انرژي مناطق دوردست
نويسنده اصلي :
مسعود كاظميان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده كشور ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي جهان، ال ان جي را در كنار خط لوله به عنوان روش¬هاي اصلي صادارت گاز به كشورهاي مختلف به حساب مي¬آورد. ولي اجرايي شدن طرح ها در اين حوزه به دلايل مختلف از جمله وارداتي بودن فناوري و تجهيزات آن تا كنون به تعويق افتاده است. لذا شركت ملي گاز ايران مي بايست با هدف تامين انرژي مناطق دور دست و احداث واحد¬هاي كوچك ال ان جي (ال ان جي مقياس كوچك) علاوه بر مزاياي ديگر اين واحد زمينه را براي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت واحد ال ان جي در مقياس¬هاي بزرگتر فراهم كند. بدين منظور در اين پروژه بهارزيابي فناوري مايعسازي گاز طبيعي در مقياس كوچك براي تأمين انرژي مناطق دوردست با استفاده از تكنيك دلفي كه يكي از تكنيك¬هاي معتبر در زمينه تدوين استراتژي تكنولوژي و تحقيق و توسعه است، پرداخته شده است.پرسش¬نامه تكنيك دلفي جهت ارزيابي فناوري مذكور بر اساس دو معيار جذابيت و توانمندي براي فناوري ال ان جي مقياس كوچك تدوين گرديده است. نتايج اين تكنيك به همراه مطالعاتي در زمينه محيط قانوني فناوري با توجه به فضاي حقوقي و اسناد ملي و همچنين بررسي مولفه هاي زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه گرديده است. ميزان جذابيت و توانمندي براي فناوري ال ان جي مقياس كوچك مورد بررسي قرار گرفت كه تقريبا هر دو پارامتر در محدوده¬ي مياني امتيازات قرار گرفتند. واژههاي كليدي: مايعسازي در مقياس كوچك، مناطق دور دست، دلفي،ارزيابي فناوري
شماره ركورد :
100356
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مديريت فناوري - انتقال فناوري
استاد راهنما :
دكتر علي بنيادي نائيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت