عنوان :
ارزيابي قدرت پيش‌بيني روش‌هاي اقتصادسنجي و تحليل تكنيكال: مطالعه موردي قيمت سهام شركت‌هاي پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده اصلي :
داود دوروش
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تحليل تكنيكال از روش¬هاي نوظهور در تحليل بازار سهام و موردتوجه اكثر تحليل‌گران مي¬باشد. شاخص¬هاي تكنيكي از ابزارهاي مهم تحليل تكنيكال بوده كه سيگنال¬هاي قوي براي تشخيص جهت حركت قيمت در بازه كوتاه‌مدت ارائه مي¬دهد. در اين پژوهش قصد داريم با استفاده از 10 شاخص تكنيكي پركاربرد مورداستفاده معامله¬گران بازار سهام، به‌عنوان عوامل مؤثر در پيش¬بيني، به ارزيابي قدرت مدل¬هاي پيش¬بيني بپردازيم. مدل¬هاي احتمال غيرخطي پروبيت، لاجيت و مقدار حدي و شبكه-هاي عصبي مصنوعي پرسپرترون چندلايه(MLP) ، با ورودي¬هاي شاخص¬هاي تكنيكي، همچنين مدل-هاي سري زماني خود رگرسيون ‌ميانگين ‌متحرك(ARMA) و واريانس ‌ناهمساني شرطي (GARCH) براي پيش¬بيني جهت حركت قيمت پاياني سهام در 1 و 5 روز آينده انتخاب‌شده، درنهايت قدرت پيش¬بيني آن¬ها ارزيابي و باهم مقايسه گرديده¬اند. داده¬هاي اين پژوهش، قيمت پاياني 600 روز معاملاتي سهام شركت‌هاي گروه پتروشيمي در بازار بورس اوراق بهادار تهران، براي دوره مدل¬سازي و 67 روز معاملاتي براي دوره پيش¬بيني هست. نتايج نشان داد كه اختلاف معني¬داري بين قدرت پيش¬بيني مدل¬ها وجود دارد و مدل¬هاي احتمال غيرخطي، شبكه عصبي پرسپرترون چندلايه و مدل¬هاي سري زماني، به ترتيب، قدرت بالاتري در پيش-بيني جهت حركت قيمت سهام با افق¬هاي 1 و 5 روز جلوتر دارند. همچنين نتايج نشان داد كه اختلاف معني¬داري در متوسط قدرت پيش¬بيني جهت حركت قيمت سهام مدل¬هاي 1 و 5 روز جلوتر وجود ندارد. واژه‌هاي كليدي: پيش¬بيني،تحليل تكنيكال، گارچ، مدل احتمال غيرخطي، شبكه عصبي مصنوعي، شركت¬هاي پالايشي
شماره ركورد :
100357
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي
استاد راهنما :
دكتر سعيد شوال پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت