عنوان :
طراحي بهينه سيستم هاي فوندانسيون راديد - مشمع جهت كاهش نشست
نويسنده اصلي :
حسن زاده كشتلي، مهدي
كليدواژه فارسي :
6+233 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3+21 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
10036
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مكارچيان، مسعود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فخاريان، كاظم , اسلامي، ابوالفضل
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت