عنوان :
بهبود كارايي ‌با استفاده ‌از كاهش تأخير‌ در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
نويسنده اصلي :
آتوسا شاه‌حسيني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار (SDN) با استفاده از لايه‌هاي مجازي، سوئيچ‌هاي مجازي،كنترل‌كننده مركزي، ‌استانداردهاي‌ارتباطي وAPI‌هاي سطح بالا سعي مي‌كنند برخي از كارهاي كنترلي و مديريتي سوئيچ‌ها و مسيرياب‌هاي شبكه را در لايه‌هاي بالاتر و به صورت نرم‌افزاري انجام دهند. اين فناوري‌‌‌ وابستگي به سخت‌افزار را كاهش داده و قابليت‌هاي نرم‌افزاري و هوشمندي شبكه را افزايش مي‌دهد و با تجزيهبخش‌هاي كنترلي از ارسال داده‌ها باعث تسهيل در مديريت شبكه و تسريع در نوآوري شبكه مي‌شود. برايتوسعهشبكه‌هايبزرگSDN،اغلبتعدادزياديكنترل‌كننده مورداحتياجاستوموقعيتقرارگيريكنترل‌كننده‌ها دراين شبكه‌هايكموضوعمهمواساسيدرزمينهطراحي شبكهاست. معيارهايمختلفي برايارزيابيكاراييبهصورتكمّيبرايكنترل‌كننده‌هايSDN وجودداردكهدراينتحقيقرويمعياركاهش تأخير درشبكه‌هاي SDN تمركزشدهاست.‌‌‌‌‌ هدفازاينتحقيقارائه روشي براي قرارگيريمناسبكنترل‌كننده‌هادرشبكه‌هايSDNواندازه¬گيري تأخيركليدرشبكهوكاهشمقدارآنبهمنظورارزيابيوافزايشكارايينسبت به روش‌هاي قبلي است. دراينپژوهشنشاندادهمي‌شودكهتعدادكنترل‌كننده‌هاوموقعيتقرارگيريآن¬هادرشبكه‌هاي SDN بر رويتأخيردرشبكهتاثيرگذاراست. مسئلهقرارگيريكنترل‌كننده‌هايكمسئله NP-Hard است (مسئله¬ايكهدرزمانچندجمله-ايحلنمي‌شود) و استراتژي‌هايمتعدديدرزمينهقرارگيريكنترل‌كننده‌هاوجوددارند. دراين تحقيق نشانداده مي‌شود كه خوشه‌بندي پاسخي مناسب براي تعيين تعداد بهينه‌ي كنترل‌كننده‌هاست و سپس مكان‌يابي بهينه‌ي كنترل‌كننده‌ها كه اين امر نيز به سادگي از طريق محاسبه‌ي مجموع تأخير دو به دوي ميزبان‌ها در هر خوشه به دست مي‌آيد. واژه‌هاي كليدي:شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار (SDN)، رابط برنامه كاربردي (API)،مكان‌يابيكنترل‌كننده‌ها،خوشه‌بندي.
شماره ركورد :
100360
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي فناوري اطلاعات – شبكه‌هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر محمدعبداللهي ‌ازگمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت