عنوان :
موازي سازي زمان كامپايل حلقه هاي تودرتو با تاكيد بر بهبود محليت داده ها براي پردازنده هاي چندهسته اي
نويسنده اصلي :
محمد حمزه ئي
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده موازي¬سازي و بهبود محليت داده¬ها براي حلقه¬هاي تودرتو به عنوان دو راهكار تاثيرگذار در سرعت اجرايي برنامه¬هاي محاسباتي و علمي براي اجرا بر روي پردازنده¬هاي چندهسته¬ايمطرح هستند. مسئله¬اي كه وجود دارد اين است كه موازي-سازي در جهت توزيع داده¬ها بر روي هسته¬هاي مختلف پردازنده و بهبود محليت در جهت تجميع داده¬ها در حافظه نهان يك هسته است و در واقع نوعي تضاد ضمني در راه رسيدن به اين دو هدف وجود دارد. در نتيجه در راه رسيدن به حداكثر سرعت اجرايي بايد يك رويكرد تجميعي كه موازي¬سازي و بهبود محليت را در كنار هم درنظر مي¬گيرد به كار گرفته شود. علي¬رغم وجود راهكارهاي مناسب براي هر يك از اين موارد به صورت مجزا، تحقيقات گذشته توجه كمتري به درنظر گرفتن اين دو در كنار هم داشته¬اند.در اين رساله راهكاري در جهت استخراج توازي دانه¬درشت با در نظر گرفتن استفاده مجدد داده¬ها براي اجرا بر روي پردازنده¬هاي چندهسته¬اي ارايه شده است. در روش پيشنهادي، سعي مي¬شود با استفاده از مدل چندوجهي يك تابع زمانبندي براي حلقه¬هاي تودرتو به نحوي به دست آيد كه منجر به تكرارهاي مستقل براي حلقه-هاي بيروني¬تر شده و قابليت اجراي موازي آنها را نتيجه دهد. همچنين با ارضاي وابستگي¬ها در سطوح داخلي¬تر حلقه¬ها سعي در كاهش فاصله استفاده مجدد داده¬ها است. علاوه بر اين، با كاشي¬بندي مناسب فضاي تكرار حلقه¬هاي تودرتو مي-توان به طور همزمان محليت داده¬اي در داخل كاشي¬ها و توازي دانه¬درشت در اجراي كاشي¬ها را به دست آورد. براي اين منظور مي¬بايست حلقه¬ها جابه¬جاپذير كامل باشند و تغيير عمق با جابه¬جايي حلقه¬ها مشكلي در منطق برنامه ايجاد نكند. لذا هدف در اين رساله معطوف به ايجاد تبديلات مناسب براي تبديل حلقه¬ها به فرم جابه¬جاپذير كامل همزمان با انتقال وابستگي¬هاي داده¬اي به حلقه¬هاي دروني مي¬باشد. مي¬توان با يك زمانبندي مناسب كاشي¬ها را به قسمي براي اجراي موازي به هسته¬هاي مختلف تخصيص داد كه داده¬هاي مورد دسترسي مشترك كاشي¬ها براي حداكثر زمان ممكن در داخل حافظه نهان باقي بمانند. از اين طريق محليت داده¬ها نيز همگام با توازي دانه¬درشت بهبود مي¬يابد. نتايج ارزيابي روش پيشنهادي بر روي برنامه¬هاي محك مختلف نشان از كارايي بالاي روش پيشنهادي در بهبود سرعت اجرايي برنامه¬ها در مقايسه با روش-هاي شناخته شده موجود، دارد. واژه‌هاي كليدي:موازي¬سازي حلقه¬هاي تودرتو، بهبود محليت داده¬ها، كاشي¬بندي فضاي تكرار، بهينه¬سازي زمان كامپايل
شماره ركورد :
100361
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم افزار
استاد راهنما :
دكتر سعيد پارسا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت