عنوان :
" ارايه الگويي براي ارتقاء فرآيند نوآوري در واحدهاي تحقيق و توسعه مبتني بر تحقيقات تريز" – حوزه صنايع لوازم خانگي
نويسنده اصلي :
فاطمه حجتي كرماني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده مسير توسعه محصول در شركت ها، موفق به توسعه اختراع و نوآوري متناسب با نياز صنعت و بازار رقابتي نوآوري امروز نمي شود. اين در حالي است كه تريز ( TRIZ ) از سال 1379 وارد ايران شده است و متدولوژي قدرتمندي براي حل مسايل اختراعي دارد ولي از آن براي توسعه محصول شركت ها استفاده نشده است. تمركز اصلي پايان نامه و تحقيق اين است كه مدل توسعه محصول در شركت هاي ايراني را بهبود يابد و بتوان از تريز براي حل مسايل محصول ها استفاده كرد. در تحقيق پيش رو 30 شركت توليدي لوازم خانگي انتخاب شدند و پرسشنامه اي طراحي شد و بين آنها توزيع گرديد. يافته ها نشان داد كه تحقيقات تريزي به ارائه الگويي براي ارتقاء نوآوري در واحدهاي تحقيق و توسعه در مسير توسعه محصول جديد (NPD) كمك به سزايي مي¬كند. همچنين پروژه‌هاي تحقيقاتي تريز در مقايسه با ساير پروژه‌هاي تحقيقاتي سنتي ايران ، اثربخشي بيشتري روي ارتقاي فرايند نوآوري واحدهاي تحقيق و توسعه در مسير توسعه محصول جديد دارد. در نهايت نتايج بيانگر اين بود كه پروژه هاي تحقيقاتي تريزي ايران انگيزه كافي براي رفع اين نيازها دارد. با توجه به اينكه بيش از 15 سال است كه تريز وارد كشور شده است ولي هنوز شركت¬هاي صنعتي ايراني نتوانسته¬اند از اين تكنيك خلاقانه بهره¬برداري نمايند. در پژوهش پيش رو سعي شده است كه امكان بهره¬گيري از اين بستر مهيا گردد. در نهايت شرك-تهاي مورد مطالعه بر اساس ابعاد، مالكيت دانش فني، مديريت تحقيق و توسعه، مديريت توسعه محصول تقسيم بندي شدند و الگويي نيز ارائه شد. واژه‌هاي كليدي: تريز، مالكيت دانش فني، مديريت تحقيق و توسعه، مديريت توسعه محصول، نوآوري
شماره ركورد :
100362
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي
رشته تحصيلي :
صنايع - پيشرفت
استاد راهنما :
دكتر سعيد ميرزامحمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت