عنوان :
تأثير مخارج دولت بر فقر در ايران
نويسنده اصلي :
جابر مهركار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: عدم دسترسي به سطح معين و حداقل رفاه كه از آن به عنوان فقر ياد مي¬شود، پديده¬اي جهاني است و در كشور ايران نيز به عنوان يك چالش اساسي مطرح مي¬باشد. در ايران، هم در مجامع علمي و دانشگاهي و هم در حوزه اجرايي و سياست¬گذاري شناخت اندازه فقر و مؤلفه¬هاي آن مورد توجه بوده و مبارزه با فقر در برنامه¬هاي پنج ساله مورد تأكيد قرار گرفته است اما هنوز فقر به عنوان يك معضل اساسي مطرح مي¬باشد. دانشمندان حوزۀ علوم اجتماعي و اقتصاد جهت كاهش فقر راه¬حل¬هاي مختلفي را پيشنهاد داده¬اند و سران كشورها در مجامع بين المللي متعهد به مبارزه با فقر شده¬اند. مبارزه با فقر مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر فقر مي¬باشد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثرات انواع مخارج دولت بر فقر در مناطق شهري و روستايي است. براي اين منظور ابتدا با استفاده از ريز داده¬هاي هزينه – درآمد خانوار به محاسبه شاخص فقر آمارتياسن در مناطق شهري و روستايي در دوره زماني (92-1363) پرداخته شده است. سپس به منظور بررسي ارتباط بلندمدت بين شدت فقر و عوامل مؤثر بر آن از روش اقتصادسنجي خود توضيح برداري با وقفه¬هاي گسترده (ARDL) استفاده شده است. در اين تحقيق هزينه¬هاي دولت در چهار زير بخش بهداشت و درمان، آموزش و تحقيقات، كشاورزي و منابع طبيعي و صنعت و معدن در نظر گرفته شده است. براي اينكه بررسي شود كه طي اين دوره سي ساله با توجه به اهميت اين چهار بخش در كاهش فقر، آيا نسبت به ساير بخش-ها بودجه مناسبي براي اين چهار بخش در نظر گرفته شده است، اين هزينه¬ها به صورت درصدي از بودجه كل كشور در نظر گرفته شده است و همچنين اثرات هزينه¬هاي جاري و عمراني اين زيربخش¬ها بر كاهش فقر شهري و روستايي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. علاوه بر اين اثرات عوامل ديگري همچون تورم، رشد اقتصادي و رشد درآمد سرانه نيز در كاهش فقر مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تخمين نشان داد كه بين متغيرهاي مورد بررسي نسبت هزينه¬هاي جاري دولت در بخش صنعت و معدن به هزينه كل كشور بيشترين تأثير را در كاهش فقر شهري داشته و بعد از آن بيشترين تأثير را نسبت هزينه¬هاي عمراني دولت در بخش كشاورزي و منابع طبيعي داشته است. در بين عوامل فزاينده فقر شهري نيز مي¬توان از تورم شهري ياد كرد. بين متغيرهاي مورد بررسي نسبت هزينه¬هاي جاري دولت در بخش صنعت و معدن به هزينه كل كشور بيشترين تأثير را در كاهش فقر روستايي داشته است و در بين عوامل فزاينده فقر روستايي نيز مي¬توان از نسبت هزينه¬هاي جاري در بخش آموزش و تحقيقات به هزينه كل كشور و تورم روستايي ياد كرد. كليد واژه: شدت فقر، شاخص آمارتياسن، ARDL ، هزينه دولت، هزينه¬هاي جاري و عمراني.
شماره ركورد :
100363
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد شوال¬پور
رشته تحصيلي :
صنايع - پيشرفت
استاد راهنما :
دكتر نادر مهرگان -دكتر سعيد ميرزا محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت