عنوان :
معرفي يك الگوريتم مسيريابي با انرژي كارآمد در شبكه هاي حسگربي سيم زير آب
نويسنده اصلي :
مريم قزلجي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده شبكه حسگر بي¬سيم زير آب از تعدادي گره حسگر در داخل آب دريا و يك گره مركزي به نام چاهك كه در سطح آب قرار دارد تشكيل شده است. هر گره حسگر مي¬تواند در يك مسير مستقيم به صورت چند گامي با چاهك در ارتباط باشد. مسير¬يابي در شبكه حسگر بي¬سيم زير آب يك چالش اساسي است زيرا انرژي محدود است و باتري توسط انرژي خورشيدي قابل شارژ شدن نيست.گره¬هاي حسگر به علت آلودگي و خوردگي فلزات مستعد خرابي هستند. بازيابي اطلاعات به صورت دستي در اين شبكه¬ها باعث تاخيرهاي طولاني مي¬شود. با توجه به اهميت مصرف انرژي در اين شبكه¬ها در اين پايان نامه با استفاده از منطق فازي يك مسيريابي مسطح مبتني بر پروتكل مسيريابي AODV با هدف كاهش تاخير مسيريابي ويافتن مسير بهينه ارائه شده است. در اين روش پارامترهاي انرژي باقيمانده گره، فاصله گره تا چاهك و عمق گره تا سطح آب به عنوان پارامترهاي ورودي منطق فازي در نظر گرفته شده است. باتوجه به خروجي ماژول فازي گره¬هايي كه كمترين تاخير را داشته باشند براي مسيريابي انتخاب مي¬شوند. نتايج شبيه سازي نشان مي¬دهد كه در روش پيشنهادي انرژي متوسط مصرفي، تاخير، نرخ گم شدن بسته¬ها نسبت به روش پايه كاهش مي¬يابد و نرخ تحويل داده بهبود داده مي¬شود. واژه‌هاي كليدي: شبكه حسگر بي¬سيم زير آب، مسيريابي، منطق فازي.
شماره ركورد :
100367
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شبكه هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر رضا برنگي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت