عنوان :
ارزيابي اثر افزودني هاي معدني و ضخامت بر جمع شدگي خشك شدگي مقيد در رويه هاي بتني فرودگاهي
نويسنده اصلي :
بهناز عابدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكاده جمع شدگ ي خ شك شدگ ي بتن يكي از انواع جمع شدگ ي هايي ا ست كه در طولان ي مدت بتن را متاثر مي سازد. ا ين نوع جمع شدگ ي در حالت آزاد تاثار مضر ي بر روي بتن نمي گذارد اما در رويه ها به دلال شرا يط بسييتر، حالت مقاد رخ داده و سييبب ايجاد ترك مي شييود .در اين تحقاق 6 طرح مخلوط با نسييبت آب به موادساماني 45 / 0 و با حداكثر اندازه سنگدانه 19 مالامتر ساخته شد. در بررسي جمع شدگي خشك شدگي و ترك كه در دال ها به شكل مق اد و آزاد انجام شد، نتا يج نشان دهنده ي كمتر بودن مقدار جمع شدگ ي در مخلوط هاي حاوي افزودني هاي معدني مي باشييد و مخلوط حاوي پودر متاكائولان با ماكروسييالاس داراي كمترين مازان بوده است كه علاوه بر مقدار كمتر جمع شدگي در حالت مقاد، مساحت ترك ها را ناز كاهش داده ا ست و اين كاهش در جمع شدگ ي در حدود 6 / 18 % مي با شد. در برر س ي تاثار ضخامت دال مخلوط حاوي متاكائولان مشيخگ گرديد كه با افزايش ضيخامت دال جمع شيدگي كاهش مي يابد و اين را ماتوان بعلت ارتباط درجه ي قاد در محور مركزي مقطع بتني با ن سبت طول ع ضو بتن ي به ضخامت آن دان ست كه اين ارتباط به شكل مستقام مي باشد. در بررس ي تاثار عمل آوري بر جمع شدگ ي خشك شدگ ي نمونه هاي بتني، نمونه ها شامل بتن خود متراكم ساده و معمولي ساده بوده است و هر يك به مدت 2 و 6 روز عمل آوري گرديد. نتايج حاكي از كاهش مازان جمع شييدگي با افزايش تعداد روزهاي عمل آوري اسييت كه مي تواند ناشييي از نااز كمتر بتن به آب براي ادامه ي روند هادراساون با افزايش تعداد روزهاي عمل آوري باشد. در بررس ي ارتباط ماان خمار و ملات و بتن نتايج حاكي از كاهش مازان جمع شدگ ي خشك شدگ ي و جمع شدگي كلي به ترتاب از خمار به ملات و از ملات به بتن است، كه علت آن را ماتوان نقش اندازه و مازان سيينگدانه ها دانسييت كه افزا يش هريك باعث كاهش مازان جمع شدگي مي شود. واژههاي كلادي: بتن خودتراكم، ترك، جمع شدگي مقاد و آزاد
شماره ركورد :
100370
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي اكبر شيرزادي جاويد
رشته تحصيلي :
عمران -گرايش مهندسي و مديريت ساخت
استاد راهنما :
دكتر پرويز قدوسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت