عنوان :
شبيه سازي و تحليل حمله آزادسازي منابع به ماشين‌هاي مجازي
نويسنده اصلي :
شكيبا نايب الصدر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده فناوري ابر با ارائه سرويس‌هاي متنوع به كاربران با هزينه كم و قابليت اعتماد بالا روز بروز در حال گسترش است. عليرغم اين گسترش، رايانش ابر به صورت بالقوه، انواع مختلف نگراني‌هاي امنيتي را در سطوح مختلف براي كاربران به وجود آورده است. در اين تحقيق به مسئله امنيت در رايانش ابر و چالش‌هاي موجود در آن مي¬پردازيم.همچنين درباره اصول فناوري مجازي سازي كه به عنوان يك فرآيند زيرساختي و كليديدر رايانش ابر است وامكان اجراي مستقل سخت افزار از نرم افزار را ارائه مي-دهد،مباحثي مطرح خواهد شد. بالواقع امروزه مجازي سازي يكي از راه حل هايي است كه براي تأمين امنيت رايانشابري به كار گرفته مي¬شود كه مي¬تواند به عنوان يكي از مؤلفه هاي امنيتي مورد استفاده قرار گيرد. حال آنكه برخي از چالش ها و حملاتي كه دررايانش ابر مطرحشده است،خاص مجازي سازي است. يكي از حملات بسيار مهم در ماشين‌هاي مجازي ، حمله‌ي آزادسازي منابع است كه در اين پژوهش با بررسي فعاليت‌هايي كه براي تشخيص و شناسايي اين حمله شده، اطلاعات جامعي درباره آن ارائه بيان شده است. سپس با استفاده از مطالعات انجام شده، روش تشخيص و شناسايي اين حملهرا با استفاده از ابزار شبيه سازي كلادسيمبيان شده است. در اين پژوهش نخست با استفاده از داده هاي به دست آمده از مرجع‏[1]به شبيه سازي حمله آزادسازي منابع پرداخته شده و سپس با استفاده ازالگوريتم‌هاي سري زماني به كشف و شناسايي اين حمله پرداخته شده است. در بخش دوم، به بررسي زمان بنديابرناظر Xenدر محيط كلادسيم پرداخته شده و سپس با شبيه سازي حمله در محيط كلادسيم بررسي روش جديدي براي تشخيص و پاسخ به اين حمله انجام گرفته است.براي تشخيص اين حمله رويكردي مبتني بر اعتماد معرفي شده،روش مبتني بر اعتماد، روشي است كه هر يك از نهادها بر اساس رفتارشان ميزان شهرت متفاوتي كسب مي‌كنند. در آخر نيز با استناد به خروجي هاي به دست آمده از مدل به تشخيصحمله پرداخته شده است. لازم به ذكر است، در اين پايان نامه منبع مورد بررسي پهناي باند شبكه است. البته ميزان پردازنده در لحظه قبل و بعد از حمله اندازه گيري شده اما منبعي كه عامل اصلي ايجاد رقابت در بين ماشين هاي مجازي مي¬باشد و در روش پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفته، پهناي باند شبكه است. واژه‌هاي كليدي:امنيت مجازي سازي، شبيه ساز كلادسيم،حمله آزادسازي منابع، ابر ناظر Xen، روش مبتني بر اعتماد
شماره ركورد :
100371
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شبكه هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر مرتضي آنالويي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت