عنوان :
مدل‌سازي ماشين مجازي و بكارگيري آن در جا‌يابي ماشين مجازي
نويسنده اصلي :
كيوان رحيمي زاده
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده پيشرفت‌هاي روز افزون فناور‌ي‌ مجازي‌سازي در زمينه فراهم‌سازي و پياده‌سازي سرويس‌هاي اينترنتي، اهميت ارزيابي اين فناوري را براي دستيابي به كيفيت سرويس بهتر و كارايي مناسب سيستم برجسته مي‌سازد. در اين راه، چگونگي مديريت پايشگر ماشين مجازي (VMM) در جداسازي كاركرد ماشين‌هاي مجازي ميهمان و كاهش تداخل عملياتي آنان، تاثير مستقيمي بر سرويس فراهم‌شده در مركز داده دارد. از آنجا كه درخواست‌هاي متفاوتي از كاربران براي فراهم‌سازي سرويس‌هاي گوناگون از نظر نيازهاي منابع محاسباتي و ذخيره‌اي به يك مركز داده فرستاده مي‌شود، مديريت چگونگي پيكربندي و كنار هم قرارگيري سرويس‌ها بسيار مهم است. براي دستيابي به جايابي كاراي ماشين‌هاي مجازي در مركز داده مجازي شده، دو گام اساسي براي اين رساله برنامه‌ريزي شده است: يكي مدل‌سازي ماشين مجازي و ديگري جايابي ماشين‌هاي مجازي با تكيه بر دست‌آوردهاي مدل‌سازي ماشين‌هاي مجازي شده. در گام نخست، مدل نويني مبتني بر نظريه صف براي مدل‌سازي كاركرد ماشين مجازي پيشنهاد و راست آزمايي مي‌شود. با توسعه مدل ياد شده، كاركرد كاربردهاي چند لايه‌اي در بستر مجازي شده مدل‌سازي و با استفاده از بارهاي كاري واقعي هم‌نشيني كاربردهاي چند لايه‌اي راست آزمايي مي‌شود. در گام دوم، براساس دست‌آوردهاي گام پيشين و در راستاي اهداف رساله، جايابي ماشين‌هاي مجازيِ ميزبانِ لايه‌هاي مختلف در مركز داده مدل سازي و ارزيابي مي‌شود. در اين گام، با توجه به نياز منابع لايه‌هاي هر كاربرد چند لايه‌اي مجازي شده (VMTA)، وابستگي بين لايه‌ها، وضعيت كارايي ماشين‌هاي ميزبان برگزيده شده و ميزان توافق سطح سرويس راهبرد جايابي نويني پيشنهاد مي‌شود. دست‌آوردها نشان از كاركرد مناسب مدل پيشنهادي در ارزيابي كارايي ماشين مجازي و تخمين كاركرد سرويس‌هاي مجازي شده در مركز داده دارد. همچنين، رويكرد پيشنهادي از دقت مناسبي در پايش پارامترهاي كمي و كيفي سيستم مجازي شده و بهره‌گيري از آن در جادهي ماشين‌هاي مجازي VMTAها در مركز داده برخوردار است. واژگان كليدي: مدل‌سازي ماشين مجازي، ارزيابي كارايي، جايابي، كاربرد چندلايه‌اي، مركز داده.
شماره ركورد :
100372
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
معماري سيستم‌هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر مرتضي آنالويي - دكتر پيمان كبيري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت