عنوان :
آزمون هاي آماري ناهمسانگردي براي بافت هاي زمخت، كاربردي بر ماموگرافي ديجيتال با ميدان كامل
نويسنده اصلي :
سوده معلميان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پايان نامه به تشريح، معرفي و مقاسيه دوروش عمومي براي پردازش بافت هاي ناهمسانگرد پرداخته مي شود. اين روش ها كه بر پايه مدل سازي تصادفي توسط ميدان هاي برواني كسري ناهمسانگرد استوار است، در برگيرنده آزمون هاي آماري مي باشد كه امكان تشخيص همسانگرد بودن يا نبودن بافت مورد نظر را فراهم مي آورد. كلمات كليدي: آزمون ناهمسانگردي ، آزمون فيشر، ميدان براوني كسري ناهمسانگرد، تغيير مربعات ، ماموگرافي ، پردازش تصوير
شماره ركورد :
100374
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر رحمان فرنوش
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر غلامحسين ياري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت