عنوان :
طراحي مدل جايگزين شاخص توسعه فاوا (IDI)
نويسنده اصلي :
شيما چپ نويس
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اطمينان از توسعه هماهنگ و عادلانه فاوا در سطح جهاني در جهت ايجاد هماهنگي و تعادل در سراسر جهان جهت دسترسي به فاوا و استفاده از مزايا و تاثيرات آن در تمامي زمينه¬ها هدف اصلي اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي مي¬باشد. شاخص توسعه فاوا از جمله شاخص¬هاي جهاني مي¬باشد كه توسط اتحاديه بين¬المللي مخابرات جهت ارزيابي توسعه فاوا در كشورها و تحليل روند تغييرات شكاف ديجيتالي طراحي شده است. در اين پژوهش تلاش است تا با بررسي چالش¬ها و ايرادات وارد بر اين شاخص، مدل جايگزين آن با هدف رفع اين چالش¬ها جهت ارزيابي ميزان پيشرفت كشورها در دستيابي به اهداف اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي، شناسايي نقاط ضعف و قوت كشورها به ويژه كشورهاي كمتر توسعه¬يافته و كشورهاي درحال¬توسعه در هر يك از ابعاد و زيرشاخص¬هاي چارچوب ارزيابي توسعه فاوا و در نتيجه كمك به كشورها در سياست¬گذاري¬هاي مناسب و موثر در جهت رفع نقاط ضعف، توسعه جهاني و كاهش شكاف ديجيتالي مبتني بر ارزيابي توسعه فاوا بر اساس اين مدل انجام پذيرد. در اين مدل به مقايسه تحليل هر يك از ابعاد و زيرشاخص¬هاي مربوطه و بررسي ميزان تناسب آنها جهت ارزيابي مناسب از سطح توسعه فاوا بين كشورهاي توسعه¬يافته درحال¬توسعه پرداخته و روش تحليل نيز به گونه¬اي تغيير داده شده است كه علاوه بر تحليل عادلانه روند تغييرات شكاف ديجيتالي، امكان شناسايي نقاط ضعف و قوت كشورها در سطوح متفاوت و به ويژه پايين از توسعه فاوا فراهم شود، چنانچه اين كشورها با تمركز بر نقاط ضعف خود و برنامه¬ريزي و سياست¬گذاري در اين زمينه به ارتقاء سطح توسعه فاوا و درنتيجه توسعه جهاني و شكاف ديجيتالي دست يابند. واژه‌هاي كليدي:فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، شاخص مركب (مدل)، شكاف ديجيتالي، شاخص توسعه فاوا (IDI)، مدل¬سازي معادلات ساختاري
شماره ركورد :
100376
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
استاد راهنما :
دكتر هادي شهريار شاه حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت